Nieuws

Goed voor elkaar!

Een afgeladen zaal in de Multifunctionele Accommodatie De Schans in Een gisteravond. Wethouder Jeroen Westendorp verrichtte samen met Wisse Hummel en David Wassenaar de starthandeling voor het dorpenfonds van Noordenveld. De slogan ‘Goed voor elkaar’ werd daarbij onthuld.

De heren Hummel en Wassenaar inspireerden de aanwezige Noordenvelders en vertegenwoordigers van dorps- en stichtingsbesturen met de successen van het (bijna) energie neutrale buitenzwembad in Peize en het gezamenlijk bouwen van het nieuwe dorpshuis in Een. Naast de leefbaarheid van het eigen dorp, werd ook vooral de onderlinge band met dorpsgenoten versterkt bij het realiseren van deze projecten, zo gaven zij aan.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft zich altijd hard gemaakt voor de komst van een dorpenfonds en is blij dat dit nu gerealiseerd is. Op deze manier wordt er concreet invulling gegeven aan participatie en worden initiatieven van inwoners die de leefbaarheid vergroten en de verbondenheid van de samenleving ten goede komen mogelijk gemaakt.

Alle aanwezigen kregen vanavond direct de kans om hun eigen projectvoorstellen in te dienen op een ware marktplaats. Op deze marktplaats konden gelijkluidende ideeën ook worden samengevoegd om zo nog meer mensen achter het idee te krijgen. Projectvoorstellen liepen qua inhoud en plaats behoorlijk uiteen. Zo werd het voorstel gedaan om de gehele gemeente ‘hartveilig’ te maken door in elk dorp AED’s te plaatsen en tegelijkertijd ook om de ijsbaan en het speelveld op te knappen of de hoofdstraat verkeersveiliger te maken.

Mooi om deze initiatiefrijke inwoners enthousiast bezig te zien met rijpe en groene plannen door elkaar. Gemeentebelangen Noordenveld is benieuwd naar de eerste concrete uitwerkingen, op weg naar een nog mooier Noordenveld!

1 miljoen voor inwoners Noordenveld

In Noordenveld komen inwoners zelf aan het stuur van hun dorp of straat. Creatieve ideeën en slimme plannen kunnen nu werkelijkheid worden. Want verenigingen en inwoners hebben 1 miljoen euro te besteden om hun plannen voor de eigen wijk om te zetten in concrete projecten. 

Dorpenfonds
Met de instelling van het dorpenfonds wordt een belangrijk verkiezingsitem voor Gemeentebelangen Noordenveld verzilverd. In het overeengekomen bestuursakkoord “Verbinden, samenwerken, doen!” is afgesproken om een dorpenfonds van 1 miljoen euro in te stellen. Op deze manier worden projecten ondersteund om zo de leefbaarheid te vergroten en de verbondenheid van de samenleving te versterken. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de inwoners actief op te roepen om initiatieven te ontplooien. En waar gewenst en mogelijk een ondersteunende rol te vervullen. Het college heeft met haar genomen besluit van 5 maart om een dorpenfonds in te stellen hier opvolging aan gegeven.  

Laat die projecten maar komen!
Jos Darwinkel van Gemeentebelangen: “Wij zijn hier erg blij mee. Juist voor de dorpen zoals Steenbergen, Huis ter Heide en Altena is de instelling van dit dorpenfonds van 1 miljoen euro belangrijk. Vaak leven er bij de dorpsverenigingen concrete wensen om de levendigheid te behouden en te vergroten. Denk aan initiatieven op het gebied van sport, energie of verbetering van de openbare ruimte. Laat die projecten maar komen!”

Gemeentebelangen Noordenveld vraagt om extra capaciteit fietsenstalling en veilige oversteek bij de ov-hub in Peize.

Gemeentebelangen Noordenveld raadslid Richard Veurman heeft gisteravond in de raadscommissievergadering van de gemeente Noordenveld vragen gesteld over de knelpunten rondom de ov-hub in Peize.

Veurman: ” In de afgelopen periode is de fietsenstalling op de ov-hub aan de rondweg in Peize geüpgraded. De bestrating is aangepast, er is een nieuwe fietsenstalling gekomen en onlangs zijn er fietskluizen geplaatst. Tot slot is er een hek geplaatst op de middengeleider, wat moet zorgen voor een veiliger oversteek. Een enorme verbetering ten opzichte van de voorzieningen daarvoor. Het busvervoer richting de stad Groningen is de afgelopen periode fors toegenomen en de prognose is dat deze verder zal toenemen, zeker ook gezien de uitvoeringswerkzaamheden op en rond het
Julianaplein in de stad Groningen. Door deze toename kampt de Fietsenstalling nu al met een capaciteitstekort. Dagelijks zijn er tussen de 10 en 30 fietsen die niet gestald kunnen worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling, wat tot gevolg heeft dat de fietsen her en der geparkeerd worden. Verder is opgevallen dat er na het plaatsen van het eerder genoemde hekwerk géén aparte oversteekplaats is voor voetgangers. Zij maken gebruik van de oversteekplaats die bedoeld is voor fietsers en bromfietsers. Wellicht kunt u zich voorstellen dat met name tijdens de spits dit gevaarlijke situaties op kan leveren. Met name naar aanleiding van een gesprek die ik heb mogen voeren met een dame die visueel beperkt is en dagelijks met de bus richting Groningen gaat, stel ik de wethouder de volgende 2 vragen:

Zou de wethouder bij de provincie kunnen informeren naar de mogelijkheden om de oversteekplaats ten opzichte van voetgangers te verbeteren? Een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers én een aparte oversteekplaats voor voetgangers zou gewenst zijn.

Zou de wethouder kunnen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de fietsenstalling uit te breiden? Gezien de verwachte groei van én het aantal busreizigers richting de stad Groningen én de groei van het dorp Peize, zou een uitbreiding van minimaal 50 plaatsen gewenst zijn.”

Wethouder Wekema kon direct antwoorden dat hij van de provincie een toezegging heeft gekregen voor het verbeteren van de oversteek en aan een oplossing voor het parkeerprobleem van de fietsen gewerkt wordt.

Gemeentebelangen Noordenveld voorstander vrijstelling zonnepanelen op OZB

Gemeentebelangen Noordenveld is er voorstander van de waarde van zonnepanelen buiten beschouwing te laten bij de onroerende zaakbelasting. Half november heeft de 2e Kamer een motie aangenomen, waarin men het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. Een van de genoemde mogelijkheden is om zonnepanelen standaard buiten de onroerende zaakbelasting te houden. Het college van BenW stelt voor om dit al voor het jaar 2019 door te voeren voor de woningen in de gemeente Noordenveld.  Gemeentebelangen juicht dit voorstel toe. Inwoners van Noordenveld dienen geen nadelige financiële gevolgen te ondervinden in de vorm van een hogere onroerende zaakbelasting ten gevolge van de investeringen in zonnepanelen. 

Bedrijven
Gemeentebelangen Noordenveld is eveneens van mening dat dit niet alleen moet gelden voor de woningen van haar inwoners, maar ook voor de bedrijven in Noordenveld. Daarom zal Gemeentebelangen Noordenveld het college oproepen te onderzoeken of dit op korte termijn ook te realiseren is voor ondernemers.

Initiatieven vanuit de Noordenveldse samenleving

Initiatieven steunen vanuit de Noordenveldse samenleving, daar staat Gemeentebelangen voor!  Wij dragen het initiatief van Muziekcoöperatie Peize dan ook een warm hart toe! 

Morgenavond debatteert de raadscommissie over een toekenning van een subsidie voor deze coöperatie. De Muziekcoöperatie Peize wil actief bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp Peize. Dit doet zij door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor en door inwoners van Peize. De coöperatie wil samenwerken met andere stichtingen, verenigingen, horeca, bedrijven en vooral met het grote aantal musici in Peize.

Inmiddels staat het ledental op ruim 400 leden en daaruit blijkt het brede draagvlak. Het initiatief van MCP krijgt dan ook de volledige steun van de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld!

Fractievoorzitter Rikus Koopman blikt terug op de behandeling van de begroting

De begroting van de gemeente Noordenveld over het jaar 2019 is onlangs in de gemeenteraad vastgesteld. In een uitgebreid interview blikt Gemeentebelangen Noordenveld fractievoorzitter Rikus Koopman terug op deze vergadering.

Algemene beschouwingen Begroting 2019 Reactie Gemeentebelangen Noordenveld 1e termijn

De begroting voor 2019 belooft veel goeds. Zo begint de schriftelijke reactie van Gemeentebelangen Noordenveld op de begroting van de gemeente Noordenveld voor 2019 die onlangs door het college is gepresenteerd. De volledige reactie is hieronder te lezen of hier als pdf-bestand te downloaden. Volgende week volgt een schriftelijke reactie van het college waarna de begroting in de raadsvergadering van 5 november wordt behandeld.

Algemene beschouwingen Begroting 2019
Reactie Gemeentebelangen 1e termijn (schriftelijk)
14/10/2018

Vooraf
Voorzitter, Gemeentebelangen heeft veel waardering voor de vertaalslag die het college (en ambtelijke organisatie) heeft gemaakt van de gesloten akkoorden naar een uitvoeringsprogramma (Meerjarig UitvoeringsPlan MUP). De politieke ambities zijn op een goede manier omgezet in  concrete projecten. De technische vragen die wij hebben gesteld zijn eveneens tijdig en correct beantwoord, zowel schriftelijk als mondeling tijdens de speeddate. Dank hiervoor.

 Inleiding
De begroting voor 2019 belooft veel goeds: stevige ambitie en geen verhoging van de lasten voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Uitgangspunten die voor gemeentebelangen erg belangrijk zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gezonde financiële situatie van de gemeente Noordenveld, dat wij mede als een bevestiging zien van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Wij vragen ons in dit verband nog wel af of de septembercirculaire, de financiële weerberichten uit Den Haag, wezenlijke gevolgen heeft voor de gepresenteerde financiële situatie. Indien mogelijk willen we hierover nog voor de behandeling in 2e termijn geïnformeerd worden.

De uitwerking van het coalitieakkoord “Verbinden, Samenwerken, Doen”, als aanvulling op het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad’, leidt tot een aanpak in maar liefst 36 uitvoeringsprogramma’s! Een hele, maar ook zeer uitdagende, opgave voor het college, onze inwoners, de ambtelijke organisatie, en de gemeenteraad.
Het college heeft alle programma’s in de begroting opgenomen en (bijna allemaal) voorzien van bedragen. Dit terwijl er (logischerwijs) nog veel vaag -en onduidelijkheden in de programma’s zitten. Het zal nog moeten blijken, middels vaststelling in de raad, wat de precieze invulling wordt van deze programma’s. Pas dan kunnen de kosten concreet vastgesteld worden.

Lees meer…

Hendrik Smeenge nieuwe “burgemeester”?

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge is deze dagen voor even “burgemeester” van de gemeente Noordenveld. Hoe zit dat precies? En kan Hendrik het burgemeesterschap wel combineren met zijn drukke werkzaamheden op de boerderij? Hendrik legt het uit.

Laatste kans!

Heeft u al een reactie gegeven op het raads- en coalitieakkoord? U heeft nog tot 6 juni de kans!

Op woensdag 2 mei heeft burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad!’ en het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ in ontvangst mogen nemen. Concept want u, als inwoner van Noodenveld heeft het laatste woord.

Laat weten wat u van het raads- en coalitieakkoord vindt. Vul een reactieformulier in op de website van de Gemeente Noordenveld of bij de bibliotheken in Norg, Peize en Roden. Op woensdag 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.

Raadpleging inwoners voor concept raads- en coalitieakkoord

De gemeenteraad en het college van B&W willen graag weten wat de inwoners van Noordenveld vinden van de uitgezette koers in het raads- en coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode 2018-2022. Daarom hebben inwoners de komende twee weken, tot en met 6 juni 2018, de mogelijkheid de akkoorden te raadplegen en hun reactie erop te geven.
Inwoners kunnen via www.gemeentenoordenveld.nl hun reactie op de ingezette koers in het raads- en coalitieakkoord geven. Daarnaast liggen beide akkoorden ter inzage op diverse locaties in de gemeente zoals dorpshuizen en bibliotheken. Hier kan ook schriftelijk op de akkoorden worden gereageerd. Ook worden op 30 mei van 18.30 tot 20.30 uur inloopbijeenkomsten georganiseerd. Deze inloop-bijeenkomsten zijn in de Brinkhof in Norg, het dorpshuis in Peize en in de oude hal van het gemeentehuis in Roden.

Advies aan gemeenteraad
De gegeven reacties en opmerkingen worden na 6 juni verzameld en met een advies vanuit de gemeente aangeboden aan de gemeenteraad. Mogelijk dat de gemeenteraad op basis hiervan beslist dat er nog wijzigingen in het akkoord komen of dat onderwerpen met extra aandacht worden meegenomen in de uitvoering van het akkoord. Op 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.

Betrokkenheid
De gemeente Noordenveld zoekt en stimuleert actief de betrokkenheid van haar inwoners. Omdat betrokkenheid bijdraagt aan draagvlak voor ideeën, een levendige democratie en een vernieuwende samenleving. Daarom vindt de gemeenteraad het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid hebben om de stukken te raadplegen en hun reactie hierop kunnen geven.

Noordenveld weet raad
Het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad’ is opgesteld door alle fracties in de gemeenteraad. Met dit raadsakkoord wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.

Verbinden, samenwerken, doen!
Daarnaast hebben de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA/Groen Links, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ opgesteld in een afzonderlijk document. Dit is een aanvulling, verdieping en nadere uitwerking van het raadsakkoord.

GB TV

Agenda

januari

29jan20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

februari

05feb20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

26feb20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

X