Verkiezingen 21 maart 2018

Download hier ons verkiezingsprogrammaGemeentebelangen Verbindt
Op onze vernieuwde website kunt u hier het verkiezingsprogramma van de kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld voor de raadsperiode 2018 – 2022 downloaden. Tot stand gekomen mede dankzij uw inbreng via social media en tijdens de vele gesprekken in onze ronde langs alle 26 dorpen. Hartelijk dank daarvoor!

Samenwerking met de bevolking is voor ons het uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Door intensief contact met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties kunnen wij belangrijke ontwikkelingen tijdig signaleren en snel en adequaat reageren en sturen op veranderingen.

Gemeentebelangen vindt het essentieel om gemakkelijk benaderbaar te zijn voor onze inwoners. Zoals wij de afgelopen jaren al hebben laten zien, is het samen optrekken van bestuurders en ambtenaren met inwoners en alle overige betrokken instanties de basis om succesvol te opereren. Als Gemeentebelangen zijn wij er van overtuigd dat het begrip ‘meedoen’ in Noordenveld daardoor meer en meer een gezicht krijgt.

Onze bijna 100 (!)-jarige kiesvereniging is van oudsher diep geworteld in de samenleving. Met onze lijst van nieuwe en ervaren kandidaten zetten wij deze traditie voort. Onze mensen spelen zonder uitzondering een actieve rol in de lokale gemeenschap. Door hun netwerk, ondernemingszin, kennis en ervaring zijn zij in staat om op pragmatische wijze de politieke vraagstukken in onze gemeente met u en alle inwoners aan te pakken en op te lossen. Met Gemeentebelangen kiest u voor een ondernemende partij die samen met u het zo noodzakelijke maatwerk weet te realiseren.

Dit programma draagt daarom als motto:
Gemeentebelangen verbindt!

Het is een levend programma, want met u zijn wij van mening dat er altijd ruimte en flexibiliteit moet zijn om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en mogelijkheden die nu nog onbekend zijn.

Indien u vragen heeft over ons verkiezingsprogramma of de kieslijst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Via onze vernieuwde interactieve website bieden wij u meer informatie over onze partij en het programma.

Namens Gemeentebelangen Noordenveld,

Wim Stroetinga
Bestuusvoorzitter
Henk Kosters
Lijsttrekker

 

Gemeentebelangen verbindt

Introductie
Noordenveld is een prachtige Gemeente waar het goed wonen is. Gemeentebelangen Noordenveld is trots op de gemeente én trots op de zaken die we de afgelopen jaren, samen met de inwoners, ambtenaren, ondernemers en (mede)bestuurders hebben bereikt. Ook de komende periode van 4 jaar zet Gemeentebelangen zich in om samen met u de Gemeente voor iedereen weer een stukje mooier te maken.

In dit programma zijn de uitgangspunten en beleidsvoornemens van Gemeentebelangen verwoord. We hebben ervoor gekozen om geen opsomming te geven van álle zaken die voor Gemeentebelangen van belang zijn. We geven juist vooral die zaken aan die naar onze mening verandering of versterking behoeven en die de komende bestuursperiode in gang moeten worden gezet. Hieronder leest u vijf van onze speerpunten voor de komende jaren.

Jeugdraad
Gemeentebelangen wil een jeugdraad instellen bestaand uit jongeren van 12-23 jaar, met zeggenschap over o.a. voorzieningen en activiteiten voor de jeugd. De jeugdraad krijgt budget om de plannen te realiseren. Gedacht kan worden aan verblijfsruimten, activiteiten en de inrichting van openbare ruimten. Op deze manier wil Gemeentebelangen jongeren actiever betrekken in plannen voor de jeugd. Zij worden in staat gesteld zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid van jongeren.

Dorpenfonds
Gemeentebelangen wil de komende raadsperiode 1 miljoen euro in een fonds beschikbaar stellen om vanuit de gemeente bij te dragen aan initiatieven vanuit de samenleving. Op die manier geven we concreet invulling aan participatie en burgerinitiatief. Het fonds wordt ingezet voor concrete projecten die de leefbaarheid vergroten en de verbondenheid van de samenleving ten goede komen. Dit kan zijn voor de inrichting van openbare ruimte, specifieke activiteiten of lokale initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn. Behalve gedeeltelijke financiering vanuit het fonds, biedt de gemeente ook ambtelijke ondersteuning.

Gezondheidspreventie
Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl zien wij als een belangrijke opgave in onze gemeente. Door voorlichting, het verbeteren van voorzieningen en accommodaties en het stimuleren van lokale sport- en gezondheidsprogramma leveren we een bijdrage aan verbetering van gezondheid en geluk van onze inwoners.

Kwaliteit van de openbare ruimte
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte gaat structureel omhoog. Het beheer en onderhoud willen we op een andere manier aanpakken: meer wijkgericht en met meer ruimte voor inbreng van de bewoners.

Financieel
De financiële positie van de gemeente Noordenveld is de afgelopen bestuursperiode aanzienlijk verbeterd. Er is solide financieel beleid gevoerd, waardoor de schulden zijn afgenomen en het eigen vermogen is gegroeid. Ons uitgangspunt blijft dat er sprake is van genoeg vet op de botten, zonder gelden onnodig op te potten. Een evenwichtige situatie dus, met reserves die zijn gebaseerd op een gedegen sterke risicoanalyses. Gemeentebelangen wil de gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) niet onnodig verhogen. Alleen trendmatige aanpassingen worden doorgevoerd.

 

Onze vier hoofdthema’s

Gezondheid, geluk en welzijn
Wij zeggen: ”Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg”. Daarbij willen we meer inzetten op preventie. We zien preventie als het belangrijkste handvat voor verbetering van gezondheid en welzijn van onze inwoners. Uiteindelijk draagt preventie bij aan betaalbaarheid van de zorg. Door specifieke plannen per doelgroep werken we aan verbeteringen in gezondheid en welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat oudere inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Hoe realiseren we dat jongeren fit blijven en actief meedoen in de samenleving?

Ook cultuur is van belang voor ons welzijn en geluk. Wij vinden dat culturele activiteiten zo breed mogelijk toegankelijk moeten zijn. Wij zien kansen in het bundelen van culturele activiteiten. Ook hierin zoeken we de verbinding.

Lees hier verder over gezond, geluk en welzijn

Leefomgeving
Gemeentebelangen vindt een goed woon- en werkklimaat voor alle inwoners van de gemeente noodzakelijk. Wij richten ons vooral op de leefbaarheid, goed onderhoud van wegen, straten, pleinen en de veiligheid van de 26 dorpen in Noordenveld.

Belangrijk onderdeel van onze plannen voor de leefomgeving is om op dit vlak meer verbinding te leggen tussen gemeente en inwoners. Het dorpenfonds van 1 miljoen euro is hiervan een voorbeeld. De aanpak wordt meer wijk- en dorpsgericht en er komt meer ruimte voor bewoners om mee te beslissen over en mee te werken aan inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.

Lees hier verder over leefomgeving

Duurzaamheid
Conform de Omgevingsvisie 2030 van de Gemeente Noordenveld, streven wij ernaar om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat is een forse opgave. Tegelijk gaan ontwikkelingen in de wereld van duurzaamheid razendsnel. Wij kiezen dan ook voor een realistische en pragmatische energietransitie, maar met hoge ambities. De gemeente heeft hierin een voortrekkende en stimulerende rol.

Hiervoor werken wij graag per wijk en per dorp aan het reduceren van klimaateffecten. Het gaat daarbij om een betaalbare energietransitie, waardoor we zoveel mogelijk toewerken naar het terugdringen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Als het gaat om zonneparken en kleine windmolens zijn draagvlak onder inwoners en inpassing in het landschap bepalende randvoorwaarden.

Lees hier verder over duurzaamheid

Ondernemerschap
Ondernemerschap is een van de kernwaarden van onze kiesvereniging. Het gaat daarbij om ondernemend zijn in de zin van houding en gedrag in de volle breedte: kansen zien en benutten. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor bestuurders en de ambtelijke organisatie. Wij willen volop ruimte bieden aan ondernemerschap. Werkgelegenheid is hierin de belangrijkste pijler. Werk is zorgt immers voor welvaart en welzijn. De rol van de gemeente is om ondernemerschap te faciliteren en de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs te versterken.

Lees hier verder over ondernemerschap

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

september

Geen Evenementen

X