Nieuws

Gemeentebelangen Noordenveld nodigt inwoners uit in MFA De Schans in Een

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld vergadert donderdag 26 september in MFA De Schans. De fractievergadering van een dag eerder in het gemeentehuis komt daarmee te vervallen. De fractie van Gemeentebelangen nodigt inwoners, verenigingen en belangenorganisaties van harte uit om langs te komen.

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen met plaatselijk actieve mensen. Gemeentebelangen kan vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld waarbij de leefbaarheid van Noordenveld op de eerste plek staat. De fractie van Gemeentebelangen biedt dan ook graag een luisterend oor aan inwoners, verenigingen en belangenorganisaties. Van 19:00 tot 20:00 uur zijn de raadsleden van Gemeentebelangen in de multifunctionele accommodatie aan de Norgerweg 18 in Een aanwezig voor een inloop van eenieder die graag knelpunten, problemen maar ook oplossingen en goede ideeën wil delen. Om 20:00 zal de fractievergadering aanvangen.

Gemeentebelangen Noordenveld stemt in met aanleg kunstgrasveld V.V. Roden.

De raad van de gemeente Noordenveld wordt vanavond voorgesteld om in te stemmen met het voorstel om middelen vrij te maken voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex van V.V. Roden. Voor zowel V.V. Roden als Gemeentebelangen Noordenveld gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling. In het verkiezingsprogramma gaf Gemeentebelangen al aan dat het sport en bewegen als een belangrijk instrument voor de verbetering van de gezondheid en welzijn van onze inwoners ziet. Het verbeteren van sportaccommodaties speelt daarin een belangrijke rol.

Schop in de grond

Het verbeteren van de sportaccommodaties in Noordenveld is ook afgesproken in het coalitieakkoord en met de komst van een integraal sportaccommodatieplan wordt gewerkt aan toekomstbestendige sportverenigingen en -accommodaties in Noordenveld. Met de aanleg van een kunstgras veld bij V.V. Roden wordt hier een start mee gemaakt. “Wij zien dit als een begin, maar er zijn ook wensen bij V.V. Nieuw Roden, Peize en Gomos, maar ook bij de korfbalvereniging. Elke club en vereniging in Noordenveld heeft zijn wensen en elke vraag behoeft dan ook maatwerk.” volgens Armein Sikkenga, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld. Wat Sikkenga betreft, gaat de schop zo snel mogelijk in de grond en volgen ook de plannen van overige sportverenigingen.

Het raadsvoorstel staat vanavond tijdens de oordeelsvormende vergadering van de raad op de agenda. De vergaring in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Raadshuisstraat is voor eenieder bij te wonen en begint een half uurtje eerder dan normaal, om 19:30 uur. 

Raadslid Armein Sikkenga voor de beoogde plek van het kunstgrasveld.

OZB amendement Gemeentebelangen Noordenveld aangenomen

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de behandeling van de perspectiefnota een amendement ingediend om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen in 2020. Dit in lijn met de standpunten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Het college had voorgesteld om de OZB naast de trendmatige verhoging van 1,5% met nog eens 1,5% te verhogen.

“Hoewel de gemeentelijke financiën behoorlijk onder druk (komen te) staan, is een extra verhoging van de OZB wat ons betreft nu niet aan de orde. Wij zijn van mening dat eerst bestaande initiatieven en plannen goed tegen het licht dienen te worden gehouden. Deze kunnen worden versoberd onder het motto: eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en daarna pas, indien nog mogelijk het aangename”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

“Om de inwoners nu met stijgende lasten te confronteren in de vorm van extra verhoging van de OZB (dus buiten de trendmatige verhoging om) is voor Gemeentebelangen, niet aan de orde. Pas als alle andere mogelijkheden echt zijn uitgeput is extra verhoging voor ons bespreekbaar, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het zover komt. De gemeente Noordenveld heeft een solide financiële basis, wat nog steeds voldoende ruimte laat om onze ambities te realiseren Al sinds jaar en dag is Gemeentebelangen voorstander van een degelijk financieel beleid. In deze opstelling verandert dus niets.”

Het amendement is mede namens de fracties van VVD, CU en CDA ingediend en met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Gemeentebelangen Noordenveld: ‘Geen extra verhoging OZB’

Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld heeft onlangs de Perspectiefnota 2020 gepresenteerd. Dit is een doorkijk van de financiële situatie van het komende jaar en de gevolgen daarvan. Gemeentebelangen Noordenveld ziet deze Perspectiefnota als richtinggevend document voor de uitvoering van het bestuursakkoord: ‘Verbinden, Samenwerken, Doen’.

Voor Gemeentebelangen Noordenveld is een gezonde financiële basis het uitgangspunt en een randvoorwaarde om de bestaande ambities waar te kunnen maken. Uit de nota blijkt dat ook in Noordenveld de financiën onder druk (komen te) staan. Net als in veel andere gemeenten is er een tekort in de middelen voor de (jeugd)zorg, welke in onvoldoende mate gecompenseerd worden door het Rijk. Gemeentebelangen is van mening dat het Rijk dient bij te dragen aan deze kosten, meer dan onlangs is aangekondigd.

Daarnaast kampt de gemeente met onverwachte incidentele uitgaven, voortvloeiend uit het herstel van de beschadigde woningen in de wijk Middenveld en de tijdelijke huisvesting van openbare school De Marke. Gemeentebelangen stemt in met de wijze waarop deze problematiek is aangepakt: een fonds van 1,5 miljoen om ‘Groningse toestanden’ bij de afhandeling van de schade Middenveld te voorkomen en het plaatsen van een noodschool bij sporthal De Hullen. Gemeentebelangen heeft aangedrongen op een zo spoedig mogelijke start van herbouw van de school aan de Molenweg.

Gemeentebelangen is van mening dat de ingezette koers van het coalitieakkoord “Verbinden, Samenwerken, Doen” voortgezet dient te worden zoals vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s. De financiële ontwikkelingen zijn voor Gemeentebelangen aanleiding om nog meer focus aan te brengen in de plannen. Fractievoorzitter Rikus Koopman: “Wij kiezen er nu dan ook voor om geplande uitgaven strak in de hand te houden en waar mogelijk omlaag te brengen. Eerst dient er bezien te worden of binnen de bestaande begroting ruimte gevonden kan worden. Daarna kan bezien worden of bepaalde investeringen / plannen getemporiseerd kunnen worden in de tijd dan wel besparingen kunnen worden doorgevoerd. Nieuw beleid kan pas aan de orde komen als er ook voldoende financiële dekking is. Extra verhoging van de OZB is voor ons op dit moment dan ook geen optie. Ons credo ‘geld voor de zorg, blijft geld voor de zorg’ blijft hierbij van kracht.”

Gemeentebelangen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn al veel goede initiatieven in gang gezet, zoals het opzetten van een jeugdraad, de nieuwbouw van de gemeentewerf en het brengstation, realisering van duurzaamheidsprojecten en het dorpenfonds van 1 miljoen euro. Wij hopen dat de dorpsbesturen, verenigingen en inwoners de weg naar het ingestelde dorpenfonds goed weten te vinden en dat er mooie projecten voor de 26 dorpen worden gerealiseerd. Projecten die de leefbaarheid en sociale verbondenheid vergroten. De plannen voor een integraal sportaccommodatieplan zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. En ook zijn aanzetten gegeven tot het maken van dorpsplannen voor Norg, Nieuw Roden en Peize.

Kortom: met vertrouwen de ingeslagen weg doorzetten!

Kirsten Ipema blikt terug op haar eerste jaar als Wethouder

Ze voelt zich een beetje als Alice in Wonderland. Kirsten Ipema is namens Gemeentebelangen nu een jaar wethouder in de Gemeente Noordenveld en dat bevalt haar goed. ‘Omdat elke dag zo leuk is’ volgens Kirsten. Naast haar leuke collega’s zijn het vooral de contacten met de inwoners van Noordenveld om de verbinding te zoeken en samen aan de slag te gaan, die haar aanspreken. Trots is ze op het feit dat er in gemeente Noordenveld als een van de weinige gemeenten in Nederland zelfstandig gestemd kan worden door inwoners met een visuele beperking. Want zegt Kirsten: ‘iedereen doet mee en iedereen telt mee’. Daarnaast verwacht ze veel van het onlangs ingevoerde wijkgerichtwerken. ‘Het betekent dat we dichter bij onze inwoners kunnen staan. Vaste gezichten in de wijk en ik denk dat we daar onze inwoners echt veel beter mee van dienst kunnen zijn’.

Goed voor elkaar!

Een afgeladen zaal in de Multifunctionele Accommodatie De Schans in Een gisteravond. Wethouder Jeroen Westendorp verrichtte samen met Wisse Hummel en David Wassenaar de starthandeling voor het dorpenfonds van Noordenveld. De slogan ‘Goed voor elkaar’ werd daarbij onthuld.

De heren Hummel en Wassenaar inspireerden de aanwezige Noordenvelders en vertegenwoordigers van dorps- en stichtingsbesturen met de successen van het (bijna) energie neutrale buitenzwembad in Peize en het gezamenlijk bouwen van het nieuwe dorpshuis in Een. Naast de leefbaarheid van het eigen dorp, werd ook vooral de onderlinge band met dorpsgenoten versterkt bij het realiseren van deze projecten, zo gaven zij aan.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft zich altijd hard gemaakt voor de komst van een dorpenfonds en is blij dat dit nu gerealiseerd is. Op deze manier wordt er concreet invulling gegeven aan participatie en worden initiatieven van inwoners die de leefbaarheid vergroten en de verbondenheid van de samenleving ten goede komen mogelijk gemaakt.

Alle aanwezigen kregen vanavond direct de kans om hun eigen projectvoorstellen in te dienen op een ware marktplaats. Op deze marktplaats konden gelijkluidende ideeën ook worden samengevoegd om zo nog meer mensen achter het idee te krijgen. Projectvoorstellen liepen qua inhoud en plaats behoorlijk uiteen. Zo werd het voorstel gedaan om de gehele gemeente ‘hartveilig’ te maken door in elk dorp AED’s te plaatsen en tegelijkertijd ook om de ijsbaan en het speelveld op te knappen of de hoofdstraat verkeersveiliger te maken.

Mooi om deze initiatiefrijke inwoners enthousiast bezig te zien met rijpe en groene plannen door elkaar. Gemeentebelangen Noordenveld is benieuwd naar de eerste concrete uitwerkingen, op weg naar een nog mooier Noordenveld!

1 miljoen voor inwoners Noordenveld

In Noordenveld komen inwoners zelf aan het stuur van hun dorp of straat. Creatieve ideeën en slimme plannen kunnen nu werkelijkheid worden. Want verenigingen en inwoners hebben 1 miljoen euro te besteden om hun plannen voor de eigen wijk om te zetten in concrete projecten. 

Dorpenfonds
Met de instelling van het dorpenfonds wordt een belangrijk verkiezingsitem voor Gemeentebelangen Noordenveld verzilverd. In het overeengekomen bestuursakkoord “Verbinden, samenwerken, doen!” is afgesproken om een dorpenfonds van 1 miljoen euro in te stellen. Op deze manier worden projecten ondersteund om zo de leefbaarheid te vergroten en de verbondenheid van de samenleving te versterken. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de inwoners actief op te roepen om initiatieven te ontplooien. En waar gewenst en mogelijk een ondersteunende rol te vervullen. Het college heeft met haar genomen besluit van 5 maart om een dorpenfonds in te stellen hier opvolging aan gegeven.  

Laat die projecten maar komen!
Jos Darwinkel van Gemeentebelangen: “Wij zijn hier erg blij mee. Juist voor de dorpen zoals Steenbergen, Huis ter Heide en Altena is de instelling van dit dorpenfonds van 1 miljoen euro belangrijk. Vaak leven er bij de dorpsverenigingen concrete wensen om de levendigheid te behouden en te vergroten. Denk aan initiatieven op het gebied van sport, energie of verbetering van de openbare ruimte. Laat die projecten maar komen!”

Gemeentebelangen Noordenveld vraagt om extra capaciteit fietsenstalling en veilige oversteek bij de ov-hub in Peize.

Gemeentebelangen Noordenveld raadslid Richard Veurman heeft gisteravond in de raadscommissievergadering van de gemeente Noordenveld vragen gesteld over de knelpunten rondom de ov-hub in Peize.

Veurman: ” In de afgelopen periode is de fietsenstalling op de ov-hub aan de rondweg in Peize geüpgraded. De bestrating is aangepast, er is een nieuwe fietsenstalling gekomen en onlangs zijn er fietskluizen geplaatst. Tot slot is er een hek geplaatst op de middengeleider, wat moet zorgen voor een veiliger oversteek. Een enorme verbetering ten opzichte van de voorzieningen daarvoor. Het busvervoer richting de stad Groningen is de afgelopen periode fors toegenomen en de prognose is dat deze verder zal toenemen, zeker ook gezien de uitvoeringswerkzaamheden op en rond het
Julianaplein in de stad Groningen. Door deze toename kampt de Fietsenstalling nu al met een capaciteitstekort. Dagelijks zijn er tussen de 10 en 30 fietsen die niet gestald kunnen worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling, wat tot gevolg heeft dat de fietsen her en der geparkeerd worden. Verder is opgevallen dat er na het plaatsen van het eerder genoemde hekwerk géén aparte oversteekplaats is voor voetgangers. Zij maken gebruik van de oversteekplaats die bedoeld is voor fietsers en bromfietsers. Wellicht kunt u zich voorstellen dat met name tijdens de spits dit gevaarlijke situaties op kan leveren. Met name naar aanleiding van een gesprek die ik heb mogen voeren met een dame die visueel beperkt is en dagelijks met de bus richting Groningen gaat, stel ik de wethouder de volgende 2 vragen:

Zou de wethouder bij de provincie kunnen informeren naar de mogelijkheden om de oversteekplaats ten opzichte van voetgangers te verbeteren? Een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers én een aparte oversteekplaats voor voetgangers zou gewenst zijn.

Zou de wethouder kunnen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de fietsenstalling uit te breiden? Gezien de verwachte groei van én het aantal busreizigers richting de stad Groningen én de groei van het dorp Peize, zou een uitbreiding van minimaal 50 plaatsen gewenst zijn.”

Wethouder Wekema kon direct antwoorden dat hij van de provincie een toezegging heeft gekregen voor het verbeteren van de oversteek en aan een oplossing voor het parkeerprobleem van de fietsen gewerkt wordt.

Gemeentebelangen Noordenveld voorstander vrijstelling zonnepanelen op OZB

Gemeentebelangen Noordenveld is er voorstander van de waarde van zonnepanelen buiten beschouwing te laten bij de onroerende zaakbelasting. Half november heeft de 2e Kamer een motie aangenomen, waarin men het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. Een van de genoemde mogelijkheden is om zonnepanelen standaard buiten de onroerende zaakbelasting te houden. Het college van BenW stelt voor om dit al voor het jaar 2019 door te voeren voor de woningen in de gemeente Noordenveld.  Gemeentebelangen juicht dit voorstel toe. Inwoners van Noordenveld dienen geen nadelige financiële gevolgen te ondervinden in de vorm van een hogere onroerende zaakbelasting ten gevolge van de investeringen in zonnepanelen. 

Bedrijven
Gemeentebelangen Noordenveld is eveneens van mening dat dit niet alleen moet gelden voor de woningen van haar inwoners, maar ook voor de bedrijven in Noordenveld. Daarom zal Gemeentebelangen Noordenveld het college oproepen te onderzoeken of dit op korte termijn ook te realiseren is voor ondernemers.

Initiatieven vanuit de Noordenveldse samenleving

Initiatieven steunen vanuit de Noordenveldse samenleving, daar staat Gemeentebelangen voor!  Wij dragen het initiatief van Muziekcoöperatie Peize dan ook een warm hart toe! 

Morgenavond debatteert de raadscommissie over een toekenning van een subsidie voor deze coöperatie. De Muziekcoöperatie Peize wil actief bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp Peize. Dit doet zij door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor en door inwoners van Peize. De coöperatie wil samenwerken met andere stichtingen, verenigingen, horeca, bedrijven en vooral met het grote aantal musici in Peize.

Inmiddels staat het ledental op ruim 400 leden en daaruit blijkt het brede draagvlak. Het initiatief van MCP krijgt dan ook de volledige steun van de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld!

GB TV

Agenda

oktober

02okt19:3020:00Praten met een raadslid met o.a. Rikus Koopman

02okt20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

23okt20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

30okt19:3020:00Praten met een raadslid met o.a. Richard Veurman

30okt20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

november

04nov20:0023:00Raadsvergadering | Begroting 2020

13nov20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen Noordenveld.

20nov19:3020:00Praten met een raadslid

20nov20:0023:00Raad- en raadscommissievergadering

X