Nieuws

Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari een motie ingediend om vaart te maken met de aanpak van de onveilige kruising Dwazziewegen-Noordholt. Dit bij monde van Richard Veurman en mede namens de VVD en de ChristenUnie. De gevaarlijke oversteek van de N372 is al jaren punt van discussie. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel omtrent de bouw...

Lees meer
Gemeentebelangen probeert kastanje voor Rodense centrum te behouden

Gemeentebelangen probeert kastanje voor Rodense centrum te behouden

Door de vernieuwing van het Heereborchplein moet de bijna 75-jarige kastanjeboom helaas het veld ruimen. Onderzoek geeft aan dat de boom  nog een leeftijdtijdsverwachting heeft van ongeveer 10 jaar. De werkzaamheden in de grond voor het opknappen van het centrum zal de wortels van de boom bovendien geen goed doen. Daarom heeft het college besloten om de boom te kappen en nieuw groen aan te...

Lees meer
Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de aangepaste begroting 2021. Hoewel ook de gemeente Noordenveld in financiële zin in zwaar weer is beland, zijn de ambitieuze plannen, in stand gebleven.

“Ook als gemeente Noordenveld hebben we financieel flink te lijden onder het overheidsbeleid. Aan de gemeenten worden steeds meer taken toegekend, denk hierbij bijvoorbeeld aan de (Jeugd)zorg en WMO, terwijl er gekort wordt op de bijbehorende financiën. Ook externe factoren als de schade in Middelveld, de stormschade, verplichte afwaardering van gronden, en CAO verhogingen, hebben sterk bijgedragen”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

Speerpunten
“De 3 speerpunten van Gemeentebelangen, woningbouw, sportaccommodaties en centrumplannen, blijven nadrukkelijk in beeld. Ook zijn we tevreden dat er na jaren van overleg eindelijk een kunstgrasveld voor de Korfbalvereniging Noordenveld in Roden wordt aangelegd. Middels een door Gemeentebelangen geïnitieerde motie zijn de gelden voor de beweegdorpen Norg en Peize versterkt. Dit vooruitlopend op een definitieve invulling binnen het Sport -en gezondheidsbeleid”.

Lees meer
Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

“Een rondweg onder Roden door of er juist overheen. Een tram naar de stad en vooral gaan bouwen voor starters.” Het zijn een aantal ideeën die inwoners van Roden naar voren brachten tijdens de online Zoom-meeting georganiseerd door Gemeentebelangen Noordenveld.

Het was een succes dat smaakt naar meer, volgens gespreksleider en vicefractievoorzitter Jos Darwinkel. ‘De herfst en wintermaanden zijn normaal de maanden waarin wij, als fractie van Gemeentebelangen, onze fractievergaderingen in een van de 26 dorpen van de gemeente Noordenveld houden. Gemeentebelangen is een onafhankelijke partij en wij staan midden in de samenleving. Contact met de samenleving is voor ons cruciaal. Nu dat door Corona niet meer fysiek kan, is een online meeting een goed alternatief.’

Lees meer
Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden erover pakweg 10 – 20 jaar uit? Die vraag wil Gemeentebelangen Noordenveld graag samen met jou beantwoorden via een online-event op donderdag 5 november

Roden over 10 tot 20 jaar; het lijkt misschien nog ver weg, maar deze vraag is wel degelijk relevant. Beslissingen die nu genomen worden kunnen direct of indirect gevolgen hebben voor Roden in de toekomst. Gemeentebelangen wil voorkomen dat Roden op slot wordt gezet en zoekt daarom naar de juiste sleutel. Wellicht beschik jij over deze sleutel? Op donderdag 5 november wil de fractie van Gemeentebelangen via een live-event graag met jou in gesprek! Dat doen we via het programma Zoom en live op de Facebookpagina van Gemeentebelangen Noordenveld.

Is er voldoende ruimte voor woningbouw in Roden? Hoe ziet de Brink er uit? En waar rijdt het verkeer langs? Hoe aantrekkelijk is het centrum van Roden? Hoe kunnen wij onze sportverenigingen optimaal en toekomst bestendig faciliteren? En hoe behouden wij het mooie groene karakter van Roden in de toekomst?

Lees meer
Raadsvergadering van 30 september weer online.

Raadsvergadering van 30 september weer online.

De houten tribune maakt het voor het publiek wat oncomfortabel maar voor de 23 raadsleden en het vijfkoppige college van de Gemeente Noordenveld werd de eerste fysieke raadsvergadering sinds 26 februari j.l. op woensdag 9 september als zeer welkom ervaren. De Health Hub aan de 1e energieweg in Roden was het decor voor deze vergadering. Hier konden alle Corona-maatregelen in acht worden genomen.

Ingehaald door de realiteit
Echter de realiteit heeft ons weer ingehaald en sinds maandag 28 september zijn bijeenkomsten voor 30 personen en meer niet meer toegestaan. Samen met de medewerkers van de griffie, de bodes en eventuele plaatsvervangende raadsleden is het daarom niet meer mogelijk om de raadsvergaderingen fysiek te organiseren en is er weer besloten om online via Microsoft Teams te vergaderen. De raad vergadert woensdag 30 september weer online.

De vergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeente Noordenveld.

Lees meer
Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

De Health Hub in Roden was gisteravond het decor van de eerste fysieke raadsvergadering van de Gemeente Noordenveld sinds 26 februari j.l. De gemeenteraad van Noordenveld week uit naar het kennisknooppunt aan de 1e Energieweg omdat de raadszaal van het gemeentehuis niet groot genoeg is om de corona-regels toe te kunnen passen en het online vergaderen als niet wenselijk werd ervaren.

Motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’

Tijdens de besluitvormende vergadering heeft Gemeentebelangen raadslid Ryanne Meijer-Steendam namens de fractie Gemeentebelangen Noordenveld en de duofractie PvdA/GroenLinks de motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ ingediend. “Als gemeente staan we voor een grote uitdaging op het gebied van de huisvesting van scholen. Binnen het huidige integraal huisvestingsplan (IHP) worden de plannen voor obs de Marke en obs de Flint steeds concreter”, begon Meijer-Steendam haar betoog. Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. De situatie omtrent de Marke leidde al eerder tot een rondvraag van Gemeentebelangen raadslid Richard Veurman over de voorzieningen van het noodgebouw, waar de leerlingen al bijna 2 jaar bivakkeren. Ook de leerlingen van de Ronerborg en de Esborg wachten al een tijd op hun nieuwe gymzaal. Zo zijn er nog meer scholen binnen Noordenveld die binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan cbs De Parel.

Lees meer
Pijn

Pijn

Zoals ik al eerder aangaf worden de komende maanden bepalend voor de nog resterende raadsperiode. Bij het begin van deze periode leek er financieel geen vuiltje aan de lucht. Er was ruimte voor nieuw beleid en dat hebben we vertaald in een ambitieus raad -en coalitieakkoord. Het gehele programma van Gemeentebelangen, met een aantal aanvullingen van andere partijen, staan hierin vermeld. Uiteraard ook terecht gezien de verkiezingsuitslag.

Onderwerpen
Enkele onderwerpen uit deze akkoorden: centrumplannen met Roden als koploper; de investeringen in sportaccommodaties (ISAP) met mooie kunstgrasvelden in Roden en Norg en concrete plannen voor de voetbalvereniging Peize; plannen maken voor woningbouw naar behoefte (en dat deze behoefte er is blijkt overduidelijk uit de grote belangstelling voor koopwoningen in onze gemeente met als gevolg dat veel woningen boven de vraagprijs verkocht worden); aanpak van het brengstation en de gemeentewerf; invoering van het dorpenfonds; verduurzaming van ons wagenpark en de gebouwen, enz.

Lees meer
Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Het zomerreces ligt inmiddels achter ons en de agenda van de gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld wordt weer gevuld. Nadat de raad in maart van dit jaar in verband met de Coronamaatregelen overgeschakelde op het digitaal vergaderen zijn er nu door de gemeentelijke organisatie maatregelen getroffen om het fysiek vergaderen weer mogelijk te maken. De raadsvergadering worden in de Health Hub in Roden gehouden, waar genoeg ruimte is om aan alle eisen te voldoen. De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld verhuist voor haar fractievergaderingen naar de raadszaal in het gemeentehuis.

De fractievergadering
Iedere woensdag voor de raadsvergadering komt de fractie bijeen. Daarbij is het voor u ook weer mogelijk om deze vergadering te bezoeken en uw visie, zorgen of oplossingen met de fractie te delen. Wel wil de fractie vragen uw komst van de tevoren aanmelden via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Heeft u klachten of iemand in uw directe omgeving? Kom dat niet. En houd te allen tijde, houden we 1,5 meter afstand.

Lees meer
Rikus Koopman: ‘We moeten ons bezinnen op de toekomst’

Rikus Koopman: ‘We moeten ons bezinnen op de toekomst’

“Wij zitten als gemeente Noordenveld in zwaar weer en zullen ons moeten bezinnen op de toekomst. Wat doen we wel, wat doen we minder, later of anders en zelfs wat doen we niet? Deze vragen zullen we deze zomerperiode moeten beantwoorden”, met deze woorden sloot fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman zijn bijdrage tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad gisteren af.

Gezond weerstandsvermogen
De financiële situatie is dusdanig
verslechterd dat het maar de vraag is of het ambitieuze uitvoeringsprogramma van deze raadsperiode volledig kan worden doorgezet. Gemeentebelangen heeft sinds jaar en dag als uitgangspunt dat de gemeentelijke financiën op orde
dienen te zijn. Uiteraard is een gezond weerstandsvermogen hier onderdeel van.

Lees meer
Gemeentebelangen Noordenveld stelt vragen over de situatie bij OBS De Marke in Roden

Gemeentebelangen Noordenveld stelt vragen over de situatie bij OBS De Marke in Roden

Gemeenteraadslid Richard Veurman heeft namens Gemeentebelangen Noordenveld tijdens de oordeelvormende vergadering van maandag 22 juni vragen gesteld over de situatie bij de OBS De Marke in Roden. De 230 leerlingen van De Marke zitten sinds januari 2019 in een noodgebouw achter sporthal De Hullen omdat de school eind 2018 noodgedwongen haar deuren moest sluiten.

Gezondheidsklachten
‘Begin dit jaar bereikten ons signalen dat leerlingen van de Marke kampten met gezondheidsklachten, vanwege de gebrekkige ventilatie en het daardoor slechte klimaat in de school’ begon Veurman zijn vraag. ‘In maart zouden er CO2 meters geplaatst worden in alle lokalen van het noodgebouw van de Marke om te bezien of de problemen hier vandaan komen. Gemeentebelangen vraag zich af of alle lokalen inmiddels van zo’n meter zijn voorzien en of de eerste resultaten al bekend zijn.’

Lees meer
Digitale fractie en raadsvergaderingen

Digitale fractie en raadsvergaderingen

De politieke agenda van de raad van de Gemeente Noordenveld stond na de persconferentie van Mark Rutte op zondag 15 maart j.l. even op een laag pitje. Fysiek bij elkaar komen was en is immers niet meer mogelijk. Achter de schermen is er door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om het digitale vergaderen mogelijk te maken. En met succes! Inmiddels hebben de eerste online fractie- en raadsvergaderingen al plaatsgevonden.

Fractievergadering
De raadsvergaderingen zijn voor iedereen live te volgen op de website van de Gemeente Noordenveld of op een later tijdstip terug te kijken. Voor de fractievergadering ligt dat anders. Het programma waar mee gewerkt wordt, Microsoft Teams, staat het niet toe om derden zonder licentie uit te nodigen voor de vergadering. Wij zoeken dan ook naar een goede en veilige oplossing waarbij het voor u toch mogelijk wordt om de fractievergadering digitaal bij te wonen of uw bijdrage in te brengen. Mocht u hier ideeën over hebben, horen wij dat natuurlijk graag!

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

GB TV

Agenda

maart

10mrt20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldDigitale vergadering

17mrt20:0023:00Besluit- en oordeelsvormende vergaderingDigitaal via website gem. Noordenveld

26mrt20:0022:00Online Pubquiz Gemeentebelangen Noordenveld

april

14apr20:0022:00Algemene Ledenvergadering

mei

Geen Evenementen

X