Kies 14, 15 en 16 maart 2022 voor lijst 1!

Kies voor een sterk Gemeentebelangen!

Bekend, betrokken en betrouwbaar!
In Noordenveld is het goed wonen en ondernemen. Gemeentebelangen Noordenveld wil ook de komende vier jaar graag samen met de inwoners verder bouwen aan ons mooie Noordenveld. In dit programma leest u de belangrijkste punten waarmee we aan de slag willen. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën die onze inwoners de afgelopen tijd bij ons hebben aangedragen.

In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met structureel te lage en onzekere financiering vanuit de rijksoverheid. Daardoor hebben we ingeteerd op onze reserves. Dat vraagt om verstandige keuzes. Gemeentebelangen wil daarbij het voorzieningenniveau in stand houden, zonder onevenredige lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers.

Waar wel ruimte voor moet blijven, zijn initiatieven vanuit onze dorpen en wijken. Onze inwoners hebben vaak goede ideeën die met een beetje hulp vanuit de gemeente kunnen worden waargemaakt. Andersom vinden we het ook belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de plannen van de gemeente. Gemeentebelangen is een betrokken en toegankelijke partij, waar onze inwoners altijd terecht kunnen om samen te werken aan goede plannen voor onze Noordenveldse samenleving.

Gemeentebelangen is een onafhankelijke partij met lokale wortels. Wij maken onze keuzes op basis van het belang van Noordenveld en haar inwoners. We bedrijven politiek met respect voor ieders zienswijzen en luisteren niet alleen naar het geluid van de meerderheid. We zoeken geen tegenstellingen op, maar proberen te verbinden tussen mensen en tussen partijen.

Kies daarom op 14, 15 en 16 maart 2022 voor lijst 1: kies voor een sterk Gemeentebelangen!

 

Wim Stroetinga
Bestuursvoorzitter
Kirsten Ipema
Lijsttrekker

 Download hier ons verkiezingsprogramma.

Onze plannen

 • Bouwen van betaalbare woningen, onder meer voor starters en ouderen
 • Woningsplitsing en herbestemming makkelijker maken
 • Dorpenfonds voor bewonersinitiatieven in dorpen en buurten
 • Iedereen doet mee in een inclusieve samenleving
 • Publieksvriendelijke vergunningsprocedures
 • Uitgaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners, de gemeente ondersteunt waar dat echt nodig is
 • Ondersteuning van inwoners rondom schadeafhandeling gasopslag
 • Blijven investeren in sport
 • Jeugdparticipatie via scholen en verenigingen
 • Samen met de jeugd plannen maken voor een eigen ontmoetingsplek
 • Veilige verkeersroutes naar scholen en sport
 • Ondersteuning van cultuur en verenigingsleven bij herstart na corona
 • Blijven investeren in toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 • Aanpak van drugs- en alcoholproblematiek, pesten en digitale criminaliteit
 • …en meer!

Ons programma

Veel dingen gaan goed in Noordenveld. Onze gemeente staat hoog aangeschreven voor wat betreft wonen, leven en ondernemen. De afgelopen jaren hebben we veel projecten opgestart en uitgevoerd. Er zijn, onder andere met hulp vanuit het dorpenfonds, veel initiatieven vanuit de samenleving tot stand gekomen. Er worden grote en kleinere woningbouwlocaties ontwikkeld. De komende jaren willen we projecten afronden, woningen bouwen en zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en waar nodig wordt versterkt. En vooral blijven we ruimte geven van initiatieven van onze inwoners en ondernemers.

Gezond, geluk en welzijn

Gemeentebelangen gaat uit van de eigen kracht van de Noordenvelders, maar vindt het belangrijk dat de gemeente er is voor de kwetsbare inwoners die (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. De afgelopen periode heeft laten zien dat er veel veerkracht is in onze samenleving, maar kwetsbare inwoners zijn hard getroffen door bijvoorbeeld de coronamaatregelen: ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid of beperking en ook onze jeugd. Hier willen we extra aandacht aan geven de komende periode.

 • Iedereen doet mee: Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit gaat over bijvoorbeeld werk, sport, burgerparticipatie, onderwijs en cultuur en dus over meer dan fysieke drempels. De inzet voor een inclusieve samenleving gaat in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
 • De gemeente ondersteunt mensen die dat echt nodig hebben. Voor Gemeentebelangen is zelfredzaamheid zoveel mogelijk het uitgangspunt: de gemeente biedt zorg en ondersteuning om mensen zoveel
  mogelijk zelf te kunnen laten meedoen. We richten onze inspanningen en middelen op de kwetsbare inwoners die zich niet geheel op eigen kracht kunnen redden.
 • Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in de zorg voor onze inwoners. Gemeentebelangen waardeert de mantelzorgers en vindt het belangrijk dat zij naar behoefte worden ondersteund.
 • Preventie is voor Gemeentebelangen een belangrijke pijler. Wij willen dat de gemeente blijft inzetten op een gezonde leefstijl voor onze inwoners.
 • Sporten is gezond. Gemeentebelangen blijft inzetten op een goed sportklimaat voor iedereen. Daarvoor zijn gezonde sportverenigingen, sportevenementen en goede sportfaciliteiten belangrijk. Gemeentebelangen wil blijven investeren in sportaccommodaties. De rol van de beweegdorpen moet op een structurele manier worden vormgegeven.
 • Gemeentebelangen vindt dat de gemeente moet toezien op de kwaliteit en de effectiviteit van geleverde zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Een effectieve inzet van de middelen is het uitgangspunt.
 • Noordenveld heeft een prachtige culturele sector, met professionele instellingen maar vooral met veel actieve vrijwilligers. Bundeling van het culturele aanbod en samenwerking tussen organisaties blijft onze inzet.
 • Voor de behoeften van jongeren is er niet voldoende aanbod in Noordenveld. Gemeentebelangen wil de jeugd zelf een stem geven om concrete plannen te maken, bijvoorbeeld voor een eigen ontmoetingsplek. Wij vinden dat jeugdparticipatie kan worden uitgebouwd door gebruik te maken van bestaande netwerken zoals scholen en verenigingen.
 • Vrijwilligers zijn belangrijk voor Noordenveld. Zij zijn een onmisbare kracht voor bijvoorbeeld evenementen, leefbaarheid in de dorpen, zorg voor elkaar, cultuur enzovoort. Wij zijn trots en zuinig op onze vrijwilligers.
 • Zowel sociale als fysieke veiligheid zijn belangrijk voor ons welzijn. Zaken als alcohol- en drugsgebruik, pesten en ook digitale criminaliteit vragen aandacht. Gemeentebelangen wil dat de gemeente samen met partners zoals scholen, welzijn en politie een programma opzet om deze onderwerpen aan te pakken, onder meer met gerichte voorlichting.
 • De gemeente zorgt voor goede en gezonde huisvesting voor het basisen middelbaar onderwijs. Waar zich kansen voordoen, komen voorzieningen en eventueel meerdere scholen onder één dak.

Leefomgeving

Noordenveld is een mooie gemeente en dat willen we zo houden. Er is een grote behoefte aan woningen voor alle doelgroepen, ook voor jonge en oudere Noordenvelders die graag in onze gemeente willen blijven wonen. Daar willen we in voorzien door de komende jaren in te zetten op realisatie van bestaande en nieuwe plannen.

 • Gemeentebelangen wil bouwen naar behoefte: vooral betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens. Ook betaalbare en aantrekkelijke woningen voor ouderen zijn belangrijk, om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Daarnaast willen we initiatieven stimuleren voor bijzondere woonvormen, zoals meergeneratiehofjes en flexwonen.
 • Gemeentebelangen vindt dat de gemeente de mogelijkheden moet benutten om het grootschalig opkopen van woningen voor verhuur tegen te gaan, zoals zelfbewoningsplicht.
 • We gaan verder met woningbouwop de locaties waar plannen voor zijn (o.a. Peize-Zuid, Roden-Zuid en fase 3 Oosterveld Norg) en inbreidingslocaties. Daarnaast moeten we blijven kijken naar nieuwe locaties voor woningen, bijvoorbeeld door verdichting en herbestemming.
 • Woningsplitsing moet eenvoudiger worden gemaakt. Ontwikkelingen door herbestemming in het buitengebied zijn mogelijk, wanneer dit ten goede komt aan de landschappelijke kwaliteit. Gemeentebelangen zet zich hiervoor in. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van wooneenheden of mantelzorgwoningen op de plaats van agrarische bebouwing.
 • We zijn trots op onze dorpen en op de initiatieven van onze inwoners. De afgelopen vier jaar is het Dorpenfonds een succes gebleken. Gemeentebelangen wil het Dorpenfonds instandhouden en daar
  opnieuw middelen voor beschikbaar maken.
 • De wijkgerichte aanpak van onderhoud van de openbare ruimte wil Gemeentebelangen verder doorzetten en onder de aandacht brengen, zodat onze inwoners nog meer inbreng kunnen hebben en invloed hebben op wat er in hun buurt gebeurt. Gemeentebelangen wil dat de openbare ruimte en gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We blijven investeren om letterlijke en figuurlijke drempels weg te nemen.
 • Gemeentebelangen wil dat veelgebruikte routes naar bijvoorbeeld scholen en sportvoorzieningen veilig zijn voor alle gebruikers. Bij knelpunten en onveilige verkeerssituaties wil Gemeentebelangen dat er daadkrachtig wordt opgetreden door gemeente of provincie.
 • Bereikbaarheid voor scholieren, werknemers en -gevers is een belangrijke voorwaarde waarin fiets, bus en auto naast elkaar bestaan. Hierbij zijn goede, veilige en snelle verbindingen van essentieel belang. De (fiets)routes Roden-Peize-Groningen/ Norg-Assen worden geoptimaliseerd en alternatieve vervoersmogelijkheden ter compensatie van afnemend openbaar vervoer worden hierin betrokken.

Duurzaamheid

Gemeentebelangen vindt dat de gemeente ambitieus moet zijn op het gebied van duurzaamheid, met een pragmatische en realistische aanpak. Veel inwoners en ondernemers zijn al goed bezig met verduurzaming: de gemeente kan hierbij ondersteunen en stimuleren om deze energie om te zetten in resultaten.

 • Gemeentebelangen onderstreept de wijk- en dorpsgerichte aanpak voor verduurzaming van woningen, waarbij energiebesparing altijd voorop staat. In de drie energieke wijken en dorpen Roderwolde e.o. Norg-West en Peize Kortland werken de inwoners hieraan, met ondersteuning van onder andere de gemeente. Deze aanpak moet uiteindelijk een voorbeeld zijn voor de rest van Noordenveld. Nieuwe initiatieven hiervoor worden ondersteund.
 • Gemeentebelangen vindt dat ook ondernemers ondersteund moeten worden bij verduurzaming. Het mogelijk maken van zon op bedrijfsdaken en op agrarische gebouwen hoort daarbij.
 • Gemeentebelangen wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het om duurzaamheid gaat. Duurzaamheid is een belangrijk criterium voor investeringen in gebouwen en vervoer en bij andere
  aankopen.
 • Inwoners die individueel aan de slag willen, kunnen terecht bij de energiecoaches of bij het Drents Energieloket. Nog niet iedereen weet dat. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de gemeente inwoners actief informeert over mogelijkheden voor verduurzaming en eventuele subsidies.
 • Gemeentebelangen staat pal voor de belangen van haar inwoners als het gaat om de schadeafhandeling van de gasopslag en alles wat hiermee samenhangt. Bij de gasopslag en eventuele andere ondergrondse energieprojecten staat veiligheid van onze inwoners voorop. Ondersteuning van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een door de gemeente is van belang. Gemeentebelangen wil
  dat de gemeente een actievere rol pakt om bewoners te ondersteunen in zaken rondom mijnbouw(schade). De gemeente moet zich inzetten om regelingen rondom Groningenveld ook voor Noordenveld te laten gelden.
 • Om klimaatneutraal te kunnen zijn in 2040, wekken we in Noordenveld onze eigen energie op. De insteek van Gemeentebelangen is dat we produceren voor verbruik binnen Noordenveld. Energieopwekking kan met kleine windmolens of zonnepanelen, bij voorkeur maar niet alleen op de daken. Energieopwekking gebeurt met respect voor ons mooie landschap en onze inwoners.
 • Gemeentebelangen vindt dat de gemeente niet zelf als ontwikkelaar moet optreden voor energieprojecten. Wel moet de gemeente meer regie pakken om inwoners te betrekken bij grootschalige initiatieven.
 • We onderschrijven de Global Goals: de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Noordenveld is Global Goals gemeente en richt zich vooral op duurzaamheid en een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.
 • Gemeentebelangen wil grote stappen zetten in het klimaatbestendig maken van onze gemeente, om wateroverlast, droogte en oververhitting tegen te gaan in de toekomst. Bijvoorbeeld door meer groen en opslag van water.
 • Het beheer van de openbare ruimte moet gericht zijn op versterking van de biodiversiteit, onder meer door effectieve verschraling van de bermen. Ook ziet Gemeentebelangen graag dat de gemeente inwoners stimuleert om de eigen buurt of eigen tuin te vergroenen.
 • Gemeentebelangen vindt het scheiden en beperken van afval belangrijk. Dit doen we voor het milieu en ook om de kosten laag te houden voor de inwoners.
 • Gemeentebelangen vindt dat gemeente zich regionaal en landelijk moet blijven inzetten voor een goede compensatie van onze inwoners voor schade als gevolg van verzakkingen door droogte.

Ondernemerschap

Ondernemerschap is voor Gemeentebelangen een belangrijke pijler onder de Noordenveldse samenleving. Het gaat daarbij om ondernemend zijn in de zin van houding en gedrag in de volle breedte: kansen zien en benutten. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor bestuurders en de ambtelijke organisatie.

 • Wij willen volop ruimte bieden aan ondernemerschap. Werkgelegenheid is hierin de belangrijkste pijler; werk zorgt immers voor welvaart en welzijn. De rol van de gemeente is om ondernemerschap te faciliteren en de verbinding tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs te versterken.
 • Voor ondernemers is het belangrijk om één centraal aanspreekpunt te hebben bij de gemeente met directe toegang tot de dienstverlening. Noordenveld heeft hier goede stappen in gezet en heeft goede contacten met ondernemers. Deze aanpak wil Gemeentebelangen verder uitbouwen. Voor zaken als werkgeverschap, duurzaamheid, huisvesting en vergunningen heeft de gemeente voor ondernemers één vast gezicht.
 • We haken aan bij de innovatieve sectoren in Noord-Nederland zoals Healthy Ageing en duurzame energie en spelen hier ook zelfstandig op in. In de regio is er een sterke verbinding tussen onderwijs/ wetenschap, bedrijfsleven en overheid die we blijvend stimuleren. Het verder versterken van de directe verbindingen en acquisitie met de stedelijke netwerken Assen en Groningen hierin is cruciaal.
 • Onze dorpen dienen te profiteren van de toenemende populariteit van Drenthe en Noordenveld als bestemming voor gezinsvakanties en jaarrond recreëren. Gemeentebelangen wil in de lijn met het
  programma Vitale vakantieparken en de expeditie Norgerduinen keuzes maken in de bestemming van de verschillende vakantieparken. Maatwerk en draagvlak zijn hierbij de sleutelwoorden waarbij een goede balans tussen economische ontwikkeling en natuur moet ontstaan.
 • Gemeentebelangen ziet dat de toekenning van de UNESCO status aan Veenhuizen unieke kansen biedt. De gemeente stelt op korte termijn een plan van aanpak op samen met de nieuwe rentmeester, inwoners, ondernemers en de andere partijen die actief zijn in en rondom Veenhuizen. Nu is het moment!
 • Boeren zorgen voor ons voedsel maar zijn ook een belangrijker partner in beheer van natuur en landschap. De agrarische sector staat landelijk gezien voor een transitie op economisch en ecologisch vlak. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de gemeente samenwerkt met de agrarische sector om boeren hierin te ondersteunen.
 • De winkel- en horecagebieden van Norg, Peize en (Nieuw-) Roden vragen om een goed voorzieningenniveau en een aantrekkelijke openbare ruimte om in te verblijven. Hier blijft Gemeentebelangen volop in investeren. Dit geldt zeker ook voor het vestigingsklimaat voor ZZP’ers en het MKB binnen onze gemeente. Kwaliteitsverbetering en verduurzaming van onze industrieterreinen maken hiervan onderdeel uit.
 • Gemeentebelangen vindt dat de gemeente zich ondernemend en klantgericht moet tonen. In de dienstverlening staan de inwoner en odernemer centraal.
 • Bovenwettelijke regelgeving blijft tot een minimum beperkt waarbij in vergunningsprocedures onnodige belemmeringen worden weggenomen.
 • Vergunningsprocedures moeten publieksvriendelijker worden ingericht, met een betere toegankelijkheid voor inwoners en ondernemers. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente moet investeren in de transparantie en uitlegbaarheid van vergunningsprocedures en besluiten.
 • Het structurele overleg met de tien grootste werkgevers in Noordenveld (de ‘G-10 agenda’) wordt voortgezet. Daarnaast organiseert de gemeente met ZZP’ers en andere ondernemers op regelmatige basis netwerkbijeenkomsten voor ondernemend Noordenveld.
 • Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen, ook mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De gemeente neemt samen met de ondernemers de verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. De gemeente treedt hierin proactief en stimulerend op.
 • Parkeren blijft in Noordenveld gratis. Het kunnen opladen van elektrische auto’s wordt zoveel mogelijk aan de randen van de verblijfscentra gerealiseerd.

Tot slot

In dit programma zijn de hoofdlijnen van de plannen van Gemeentebelangen voor de komende vier jaren en verder verwoord. Het is geen compleet overzicht van alle onderwerpen die we belangrijk vinden voor Noordenveld. Ook is het geen kant-en-klaar draaiboek: we vinden het namelijk belangrijk om ook de komende jaren onze inwoners te blijven horen en hun plannen en ideeën voor onze gemeente te betrekken.

We willen en moeten ook flexibel zijn. De situatie waar we door Corona middenin zitten hadden we niet voorspeld. Ook hebben we te maken met onzekere financiën vanuit de rijksoverheid. Flexibiliteit om in te kunnen springen op onverwachte situaties was en is nodig om er ook dan voor onze inwoners te kunnen zijn. Net als u zijn wij ook betrokken inwoners van Noordenveld, die graag samen aan de slag gaan om onze gemeente nog mooier te maken. Zodat we ook in de toekomst hier goed kunnen wonen, werken en samenleven. Dat kunt u van ons verwachten als u op 14, 15 en 16 maart 2022 stemt op Gemeentebelangen: bekend, betrokken en betrouwbaar!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X