Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld Rikus Koopman heeft aan burgemeester Klaas Smid laten weten per direct zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Noordenveld op te zeggen. “Diverse omstandigheden hebben ertoe geleid dat mijn plezier en motivatie in het raadswerk dermate zijn verminderd dat ik geen goede uitvoering meer aan het raadswerk kan geven.” licht Koopman zijn besluit toe. “Ik heb altijd aangegeven dat ik dit werk alleen kan doen als ik er plezier in heb en mij hiervoor volledig kan en wil inzetten. Dat is nu niet meer het geval. Daar zijn Gemeentebelangen Noordenveld en de inwoners van Noordenveld niet mee gebaat.”

Zeer gewaardeerd als persoon en als fractievoorzitter

Vicefractievoorzitter Richard Veurman betreurt het vertrek van Koopman, maar begrijpt zijn beslissing. “Wij kennen Rikus als iemand die zich altijd voor de volle 100% voor onze gemeente heeft ingezet en geen genoegen nam met 99%. Hij wordt door ons allen zeer gewaardeerd als persoon, als Gemeentebelanger en als fractievoorzitter. Met het vertrek van Rikus verliezen we niet alleen veel kennis maar ook een integere fractievoorzitter op wie iedereen kon bouwen en terug kon vallen.”

Voorzitter van de kiesvereniging Gemeentebelangen Jeroen Kruims was in de vorige raadsperiode nog raadslid onder het voorzitterschap van Koopman. “Ik heb hem altijd ervaren als een kundig fractievoorzitter die oog had voor ieders mening en op zijn geheel eigen wijze sturing gaf aan de fractie. Als bestuur respecteren wij zijn keuze, maar vinden we het ongelofelijk jammer. Het is een gemis voor de Noordenveldse politiek en Gemeentebelangen in het bijzonder.”

Blik op toekomst

De fractie van Gemeentebelangen gaat de komende periode gebruiken om alle posities opnieuw in te vullen en de portefeuilles her te verdelen. “We hebben genoeg kennis en kwaliteit in onze fractie en steunfractie om het vertrek van Rikus op te vangen. Onze blik is dan ook op de toekomst van Noordenveld gericht.” besluit vicefractievoorzitter Richard Veurman.

Gemeentebelangen Noordenveld wil herijking van starterslening

Gemeentebelangen Noordenveld wil herijking van starterslening

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeente Noordenveld het initiatief genomen om een motie in te dienden, die oproept om de bestaande verordening rond de starterslening, die de gemeente Noordenveld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aanbiedt, versneld aan te passen. “De maximale koopsom in de huidige verordening staat op €150.000 en dit is niet in lijn met de prijzen op de huidige woningmarkt.” licht indiener Richard Veurman de motie toe. “Mensen die voor het eerst een huis willen kopen kunnen hierdoor niet of nauwelijks gebruik maken van deze regeling.”

Tussen wal en schip

In het najaar van 2023 wordt de vernieuwde Woonvisie van de gemeente in de raad besproken. De herijking van de starterslening is één van de punten die hierin benoemd wordt, maar Veurman wil hier niet op wachten: “We hebben verschillende signalen ontvangen van jonge inwoners dat ze momenteel tussen wal en schip belanden. Om diverse redenen komen ze niet in aanmerking voor een huurwoning en gezien de huidige situatie op de woningmarkt, is het kopen van een huis veelal geen gemakkelijke opgave. We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen.”

Direct aan de slag

Wethouder Kirsten Ipema reageerde positief. “Deze lening kan starters echt helpen om aan een huis te komen. We kunnen nu direct aan de slag om de starterslening weer passend te maken bij de huidige marktsituatie. Ik hoop dat we ook snel met de andere maatregelen uit de Woonvisie aan de slag kunnen, zodra deze is vastgesteld. Dat is waarschijnlijk in september. Eerst kunnen inwoners nog inspreken op het concept dat er ligt.”

De motie is mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66 en met 17 stemmen voor aangenomen. 

Hendrik Smeenge benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.

Hendrik Smeenge benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.

Hendrik Smeenge is gisteravond door het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld benoemt als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen. Het is een knipoog naar de onderscheiding die raadsleden in Nederland krijgen nadat ze na minstens twaalf jaar de gemeenteraad verlaten. Smeenge verlaat na 16 jaar de raad van Noordenveld, maar omdat hij plaats neemt in de Provinciale Staten van Drenthe komt hij nog niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. “Wij vinden dat jij na je langdurig lidmaatschap van onze raad gedecoreerd deze zaal moet verlaten.” betoog fractievoorzitter Rikus Koopman in de laatste raadsvergadering van Smeege. “Daarom kan ik je mededelen dat het bestuur en fractie van Gemeentebelangen het heeft behaagd jou te benoemen als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.”

“Je was altijd bevlogen, enthousiast en indien nodig onverschrokken.” ging Koopman verder. “Soms gedreven door emotie, maar altijd met goede bedoelingen. Als je je ergens in vastbeet dan moest er ook een resultaat komen. Opkomend voor belangen van onze inwoners, vooral op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening, dreef je de ambtenaren wel eens tot wanhoop.”

Indrukwekkend snor

Ook burgemeester Klaas Smid sprak lovende woorden over Smeenge. “Een trotse boer met een indrukwekkende snor in de Noordenveldse politiek. Zeer nauw betrokken bij de inwoners, vooral op ruimtelijke ordering gebied. Altijd constructief en altijd gericht op oplossingen. Een goedlachs raadslid die altijd vanuit een positieve insteek de raadsvoorstellen benaderde en die met zijn kenmerkend taalgebruik zijn Drentse afkomst niet verloochent.”

Smid roemde Smeenge’s optreden tijdens de zware storm in juni 2019 als plaatsvervangend burgemeester toen het gehele college op het VNG-congres in Bennekom was. “Ik gaf aan de organisatie aan dat Hendrik geïnformeerd moest worden, maar Hendrik was zelf op pad op en nam op geheel eigen wijze de leiding van het calamiteitenteam op zich. Ik heb de Commissaris van de Koning dan al gemeld dat het college van Gedeputeerde Staten gerust een keer op pad kan.”

Veilig en vertrouwd

Smeege bedankte het college, de raad en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking. “Ik heb hier alle jaren als raadslid het gevoel gehad dat we, ondanks de politieke verschillen, altijd samen midden in de samenleving staan en de schouders er onder zetten. De organisatie staat altijd dag en nacht voor de inwoners klaar. Ik ben trots op Noordenveld, op alle collegeleden, raadsleden, ambtenaren en dat we hier op een fatsoenlijke manier en integer met elkaar omgaan. Het voelt hier veilig en vertrouwd.”

Smeenge wordt in de Noordenveldse raad opgevolgd door Herman van de Roest. De ondernemer uit Roden legde gisteravond de eed af en is officieel benoemd.

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge verruilt de gemeenteraad van Noordenveld voor het Drents Parlement.

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge verruilt de gemeenteraad van Noordenveld voor het Drents Parlement.

Hendrik Smeenge verlaat de gemeenteraad van Noordenveld en daarmee ook de fractie van Gemeentebelangen. De nestor van de Noordenveldse raad, waar hij sinds 2007 zitting in heeft genomen, neemt zijn zetel in het Drents Parlement voor de BBB in.  “Ik heb altijd aangegeven dat ik de BBB in de campagne wou steunen en op een niet-verkiesbare plaats wou staan. Niemand, ook wij niet, had er toen op gerekend dat we met 17 zetels de Drentse Provinciale Staten zouden betreden. Bovendien heb ik alleen al in Noordenveld 1754 stemmen verkregen, wat een helder signaal vanuit de kiezer is.” licht Smeenge zijn besluit toe. Smeenge denkt ook in de provincie belangrijk voor Noordenveld te kunnen zijn. “Het gaat mij niet alleen om het landbouwbeleid, maar ook om de leefbaarheid in de dorpen. Bijvoorbeeld door goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. De kloof tussen stad en het platteland moet gedicht worden.”

 Een hele fijne vent

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman heeft begrip voor de keuze van Smeenge. “Wij verliezen in hem een uitstekend raadslid met veel kennis van zaken, met name op gebied van ruimtelijke ordening, maar bovenal een hele fijne vent. Ik begrijp zijn afweging en wens hem veel succes in de staten.” Ook voorzitter van de kiesvereniging van Gemeentebelangen Noordenveld Jeroen Kruims prijst Smeenge. ”Het is mooi om te zien dat de kwaliteiten van ons ervaren raadslid Hendrik Smeenge ook door andere partijen zijn opgemerkt en van belang kunnen zijn tijdens de komende bestuursperiode in de Staten. Wij snappen zijn keuze, maar we gaan zijn ruime ervaring missen bij Gemeentebelangen en in de raad van Noordenveld.”

 Onafhankelijk

Beide zetels behouden was voor Smeenge geen optie. “Provinciale en lokale belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn, dan kun je niet met twee petten op zitten. En ik wil zonder last en ruggespraak in het Drents Parlement zitten.” Kruims vindt dat een verstandige keuze. “Gemeentebelangen Noordenveld komt zonder politieke kleur onafhankelijk op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente. Als Gemeentebelangen geloven wij in ons lokale karakter en willen we dit blijven koesteren.”

 Sociaal en leefbaar Noordenveld

Smeenge wordt in de fractie van Gemeentebelangen vervangen door de nummer 13 van de kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen Herman van der Roest. De ondernemer uit Roden heeft zin in zijn raadslidmaatschap. “Ik wil me graag inzetten voor een sociaal en leefbaar Noordenveld, waar ook de jeugd een plekje heeft.”

Gemeentebelangen op de bres voor hertenkampen

Gemeentebelangen op de bres voor hertenkampen

Gemeentebelangen Noordenveld heeft gisteravond met succes een motie ingediend voor het behoud van de hertenkampen in Noordenveld. Minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een lijst opgesteld met dertig huis- en hobbydieren die je vanaf 1 januari 2024 nog thuis mag houden. Hertenkampen en kinderboerderijen zijn kleinschalig en vallen onder dezelfde categorie. Op de lijst van Adema ontbreken de damherten en dus mogen ze vanaf 1 januari niet meer gefokt worden. In de motie, mede ingediend door het CDA, Lokaal Noordenveld en de VVD en met steun van Lijst Groen Noordenveld, werd het college van Noordenveld opgeroepen om er bij het kabinet en bij de Tweede Kamer fracties op aan te dringen het besluit te herzien en de damherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat.

“De damherten op de kinderboerderijen en hertenkampen in onze gemeente, maar ook in andere gemeentes lopen daar al tientallen, in sommige gevallen al honderd jaar rond. Ze zijn generaties achter elkaar op hertenkampen geboren en zijn gewend aan mensen. Je kunt deze damherten dan ook geen wilde dieren meer noemen.“ legt Armein Sikkenga, indiener van de motie, uit. “Bovendien, worden de dieren goed verzorgd en hebben er, voor zover wij weten, nog nooit incidenten plaats gevonden”.

Sociaal aspecten

Rolf Swart, steunfractielid van Gemeentebelangen en initiatiefnemer van de motie is het met Sikkenga eens. Daarnaast benadrukt hij ook de sociale aspecten. “De damherten in Noordenveld worden goed en liefdevol verzorgd door vele vrijwilligers. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier hun dagbesteding. En opa’s en oma’s komen graag met hun kleinkinderen de hertjes bekijken. De sociale cohesie rondom de hertenkampen is groot.” Swart verbaast zich daarnaast over het feit dat exoten als kamelen en waterbuffels wél op de lijst van geschikte huisdieren staat. “Maar ik geloof niet dat een waterbuffelkamp een goed alternatief is” besluit hij.

Gemeentebelangen Noordenveld wil snelle oplossing huurwoningen op het Oosterveld in Norg.

Gemeentebelangen Noordenveld wil snelle oplossing huurwoningen op het Oosterveld in Norg.

Gemeentebelangen Noordenveld gaat schriftelijke vragen stellen over de problemen die de huurders op het Oosterveld in Norg nog altijd ervaren. Sinds de oplevering van de woningen in 2020 wordt het woongenot van de huurders aangetast. “Hoewel woningstichting Actium enige tijd geleden al beterschap heeft beloofd, worden wij met enige regelmaat benaderd door de bewoners van de huurwoningen aan de Bergakker.” legt fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen uit. “De problemen zijn na twee jaar nog steeds niet opgelost. Reden voor ons om te vragen welke rol de gemeente kan vervullen om de problemen op zo kort mogelijke termijn opgelost te krijgen.”

In 2019 nam de raad van Noordenveld een positiefbesluit om een aftoppingsbijdragen van € 129.500,- aan Actium te verlenen. Met deze bijdrage kon Actium de woningen bouwen volgens de passief huis methode, waarbij woningen zodanig worden geïsoleerd dat er geen warmte opwekkingsapparaat nodig is. Het gaat om luchtdichte woningen met een hoge isolatiewaarde. “Dat is niet helemaal gelukt.” vervolgd Koopman. “De woningen zijn tijdens de koude dagen moeilijk warm te krijgen. Dat huurders van Actium een kwalitatief goede woning mogen verwachten behoeft geen nadere toelichting. Daarom roepen we het college op om in actie te komen.”

X