Raad van Noordenveld op de bres voor goed openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld

Raad van Noordenveld op de bres voor goed openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld

In de laatste vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld voor het zomerreces heeft Gemeentebelangen, bij monde van Casper Colenbrander, samen met de duofractie PvdA/GroenLinks, LGN, VVD en D66, een motie vreemd ingediend waarin ze het college oproepen een zienswijze in te dienen bij het OV-Bureau Groningen Drenthe.

Met de zienswijze willen de vijf partijen voorkomen dat de westkant van onze gemeente ontsloten wordt van het openbaar vervoer. “Busmaatschappij Arriva Fryslân wil per december 2022 de lijnen 14 en 84 schrappen. Dat betekent dat een dorp als bijvoorbeeld Een niet meer aangesloten is op het openbaar vervoer. Wij maken ons met name zorgen om de positie van onze jeugd. Zij moeten voor hun voortgezet- en hoger onderwijs ver reizen naar Assen, Drachten en Groningen. Voor degenen die geen auto of fiets tot hun beschikking hebben is deze reis onmogelijk geworden” licht Casper, samen met Christel Pijpker (PvdA/GroenLinks) initiatiefnemer, de motie kort toe.

Wethouder Meijer (VVD) dankte de raad met het indienen van de motie: “Wij ondersteunen dit van harte, dit omarmen wij en hier aan wij mee aan de slag. Dank voor uw werk met elkaar”. De motie is unaniem door de raad aangenomen.  

Maidenspeech-day in de Noordenveldse gemeenteraad

Maidenspeech-day in de Noordenveldse gemeenteraad

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld mochten twee Gemeentebelangers hun maidenspeech houden. Nog net geen 100 dagen, namelijk 98, na installatie van de raad mochten Sander Renkema en Casper Colenbrander het woord voeren.

“Eigenlijk zou dit de maidenspeech van dhr. Strik zijn, maar aangezien hij niet aanwezig is, moet u het met mij doen” begon Casper zijn korte maar krachtige betoog over de wijziging van het bestemmingsplan aan de Scheidingsweg in Een. Twee agendapunten later mocht hij nogmaals het woord voeren, ditmaal over het project ‘Werken aan de Westerd’. “Na een voorproefje krijgt u nu het echte werk.” grapte Casper, met zijn 23 jaar veruit het jongste raadslid in de gemeenteraad van Noordenveld.

Tussen de agendapunten van Casper door was het de beurt aan Sander Renkema. “Het is ook mijn eerste keer dat ik hier mag spreken. Leuk om dit te kunnen doen” begon Sander, die aangaf dat hij voor het bestemmingsplan Norlingerweg 1 te Peize maar liefst 234 bladzijden moet lezen. “Het geeft maar aan hoe gedegen dit stuk door de ambtelijke organisatie is voorbereid.”

 Beide heren mochten, evenals René de Vries, plaatsvervangend raadscommissielid van de VVD, na hun maidenspeech de felicitaties van de raad in ontvangst nemen.

Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Graag nodigen wij je uit om mee te praten over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Samen met de duofractie, PvdA/GroenLinks en de VVD hebben we dit conceptakkoord opgesteld om richting te geven aan het beleid van de gemeente Noordenveld voor de periode 2022-2026. In het akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven wat we willen bereiken op het gebied van:

  • De gemeentelijke organisatie en financiën
  • Woningbouw
  • Communicatie en participatie
  • Duurzaamheid
  • Het sociaal domein

In gesprek

Een akkoord op hoofdlijnen betekent automatisch dat niet alle onderwerpen erin staan. Dat wil zeker niet zeggen dat de
onderwerpen die er niet in staan niet belangrijk zijn, of dat we er niet mee aan de slag gaan. Graag willen we van de inwoners,
ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden horen wat zij als belangrijkste thema’s zien voor de komende vier jaar. Die inbreng gebruiken we om het akkoord eventueel aan te passen, of bij de vertaling van het akkoord naar concrete
uitvoeringsplannen.

Wanneer kunt u meepraten?

Kortom, jouw mening is belangrijk! Praat dus mee over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Kom langs en ga in gesprek:

  • Dinsdag 14 juni tussen 19.30 tot 21.30 uur bij Onder de Linden in Roden
  • Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur digitaal
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Ensing in Peize
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Zwaneveld in Norg

Voor de bijeenkomsten in Peize, Norg en Roden hoeft u zich niet aan te melden. Voor de digitale bijeenkomst kunt u zich aanmelden via bestuur@noordenveld.nl.

U ontvangt dan de gegevens om deel te kunnen nemen. Tot en met 18 juni kunt u ook per mail uw ideeën met ons delen via dit emailadres.

Downloaden

Het concept coalitieakkoord kunt u hier downloaden!

Planning vaststellen coalitieakkoord

Het coalitieakkoord wordt besproken in de raadsvergadering van 6 juli. Op 13 juli besluit de raad over het vaststellen van het akkoord.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld zijn Kirsten Ipema en Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen Noordenveld geïnstalleerd als wethouder van de Gemeente Noordenveld. Samen met Robert Meijer namens de VVD, Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks en burgemeester Klaas Smid vormen zij de komende vier jaar het college.

De raadszetels die hierdoor vrij komen worden ingevuld door Casper Colenbrander en Jan ten Hoor. Roelof Blomsma is benoemd als plaatsvervangend raadslid voor Gemeentebelangen.

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Hoofdlijnen

Een akkoord op hoofdlijnen. Zo omschrijven Gemeentebelangen Noordenveld, VVD en de duofractie PvdA/GroenLinks het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. “Dat houdt eigenlijk in dat er alleen dingen in staan waar we nu mee aan de slag willen, waarvan we vinden dat ze dringend en belangrijk zijn.” legde formateur en beoogd wethouder Kirsten Ipema van Gemeentebelangen uit tijdens een perspresentie in het Wapen van Drenthe in Roden. “Maar dat betekent ook dat er veel dingen niet in staan die we zeker erg belangrijk vinden, maar waar we graag het gesprek met de raad en inwoners over aan willen gaan. Dus daar is nog heel veel ruimte voor inbreng en discussie”

De nieuwe coalitie wil de financiën en de gemeentelijke organisatie weer op orde krijgen en stappen maken op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. “We hebben elkaar de afgelopen weken scherp op inhoud bevraagd en scherp gediscussieerd en dat heeft ertoe geleid dat er nu een keurig akkoord ligt” licht fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen de totstandkoming van het akkoord toe. Een akkoord dat meer ruimte geeft voor het debat en inbreng van inwoners en oppositie.

Jos Darwinkel is naast Kirsten Ipema de tweede beoogd wethouder namens Gemeentebelangen. Hij heeft er zin in. “Ik wil graag aan de slag voor Noordenveld en als de gemeenteraad akkoord gaat ga ik ertegenaan” vertelt Darwinkel. Naast Ipema en Darwinkel zijn Robert Meijer namens de VVD en Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks de andere twee beoogd wethouders.

De tekst gaat onder de video verder

Extra raadsvergadering

Op maandag 9 mei wordt het coalitieakkoord door de gemeenteraad besproken en worden de wethouders benoemd. De vergadering begint om 20:00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Roden en is toegankelijk voor iedereen. Het concept coalitieakkoord is hier te downloaden.

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Principeakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ gereed

De nieuwe coalitie voor de gemeente Noordenveld is rond. Gemeentebelangen, PvdA/Groenlinks en VVD hebben vanmiddag een hoofdlijnenakkoord bereikt. Een akkoord dat in het teken staat van ‘doen’. Het akkoord biedt veel ruimte voor inbreng vanuit raad en samenleving.

In het akkoord zijn 6 hoofdthema’s opgenomen: de gemeentelijke organisatie, communicatie en participatie, financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. De partijen willen aan de slag met het bouwen van 800 tot 1000 woningen voor de komende jaren en het verder verduurzamen van woonwijken en bedrijven in Noordenveld. De vergunningsprocedures worden publieksvriendelijker ingericht en de mensen worden vanuit één aanspreekpunt geholpen. Om deze ambities waar te maken willen zij de eigen organisatie en gemeentelijke financiën op orde brengen.

Kirsten Ipema: “Het principeakkoord ligt nu bij de achterban van de verschillende partijen. De bedoeling is dat op 9 mei a.s. het akkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vervolgens ter inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan het akkoord nog worden aangepast.”

Het college bestaat naast burgemeester Klaas Smid uit vier wethouders. Kirsten Ipema en Jos Darwinkel  zijn de wethouders namens Gemeentebelangen, Alex Wekema namens PvdA/ GroenLinks en Robert Meijer namens de VVD.

X