Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de aangepaste begroting 2021. Hoewel ook de gemeente Noordenveld in financiële zin in zwaar weer is beland, zijn de ambitieuze plannen, in stand gebleven.

“Ook als gemeente Noordenveld hebben we financieel flink te lijden onder het overheidsbeleid. Aan de gemeenten worden steeds meer taken toegekend, denk hierbij bijvoorbeeld aan de (Jeugd)zorg en WMO, terwijl er gekort wordt op de bijbehorende financiën. Ook externe factoren als de schade in Middenveld, de stormschade, verplichte afwaardering van gronden, en CAO verhogingen, hebben sterk bijgedragen”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

Speerpunten

“De 3 speerpunten van Gemeentebelangen, woningbouw, sportaccommodaties en centrumplannen, blijven nadrukkelijk in beeld. Ook zijn we tevreden dat er na jaren van overleg eindelijk een kunstgrasveld voor de Korfbalvereniging Noordenveld in Roden wordt aangelegd. Middels een door Gemeentebelangen geïnitieerde motie zijn de gelden voor de beweegdorpen Norg en Peize versterkt. Dit vooruitlopend op een definitieve invulling binnen het Sport -en gezondheidsbeleid”.

Dorpenfonds

Gemeentebelangen is initiatiefnemer geweest van het vormen van een dorpenfonds van € 1 miljoen euro over de gehele raadsperiode. Dit fonds is bedoeld om initiatieven vanuit de bevolking op het gebied van de leefomgeving mede te financieren. Inmiddels zijn diverse succesvolle initiatieven vanuit de fonds ondersteund. “Wij hebben een motie om € 25.00,- uit dit fonds te gebruiken voor het verbeteren van de biodiversiteit niet gesteund. Wij vinden dit een verkeerd gebruik van dit fonds, hoewel het initiatief natuurlijk goed is. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat er op dit terrein al het nodige gedaan wordt via het reguliere onderhoud. Wij vinden het van belang dat dit fonds gebruikt wordt voor initiatieven van onze inwoners en wijzen hierbij nogmaals op deze mogelijkheid voor financiële ondersteuning”.

OZB

Gemeentebelangen is geen voorstander van het laten stijgen van de OZB-opbrengst boven een trendmatige, voor dit jaar vastgesteld op 1,5%. Toch heeft de fractie ingestemd met een verhoging die maar liefst 6% hoger is. Rikus Koopman hierover: “Gezien de omstandigheden zijn wij van mening dat we dit percentage , weliswaar met grote tegenzin, moeten accepteren. Wij vinden dat de begroting voor 2021 een evenwichtige is tussen inkomsten en uitgaven. Wat hierin sterk meegewogen heeft is dat de lastenverhoging voor onze inwoners beperkt is in geld  doordat de  rioolheffing tegelijkertijd wordt verlaagd. De OZB-verhoging nu niet doorvoeren zou betekenen dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt in bestaande voorzieningen dan wel noodzakelijke investeringen niet gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan het openhouden van onze zwembaden, bibliotheken, culturele activiteiten, maar ook de nodige investering in scholen, wegen en gebouwen. En dit willen wij als Gemeentebelangen toch echt voorkomen. Wel hebben we een motie ingediend, en die wordt ook door de meeste fracties ondersteund, die oproept de stijging voor de jaren na 2021 tot een trendmatige te beperken”.

Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

“Een rondweg onder Roden door of er juist overheen. Een tram naar de stad en vooral gaan bouwen voor starters.” Het zijn een aantal ideeën die inwoners van Roden naar voren brachten tijdens de online Zoom-meeting georganiseerd door Gemeentebelangen Noordenveld.

Het was een succes dat smaakt naar meer, volgens gespreksleider en vicefractievoorzitter Jos Darwinkel. ‘De herfst en wintermaanden zijn normaal de maanden waarin wij, als fractie van Gemeentebelangen, onze fractievergaderingen in een van de 26 dorpen van de gemeente Noordenveld houden. Gemeentebelangen is een onafhankelijke partij en wij staan midden in de samenleving. Contact met de samenleving is voor ons cruciaal.  Nu dat door Corona niet meer fysiek kan, is een online meeting een goed alternatief.’

Facebook

Inwoners van Roden konden zich van tevoren aanmelden voor de online Zoom-meeting of ter plekke via de link die op Gemeentebelangennoordenveld.nl stond inloggen. De Zoom-meeting werd live uitgezonden op de Facebookpagina van Gemeentebelangen waar Gemeentebelangen raadslid Jeroen Kruims de binnengekomen reacties en vragen in de gaten hield en tijdens de meeting inbracht.

Funda

Het verkeer in Roden, het centrum, de sportaccommodaties en woningbouw waren de onderwerpen waar over gesproken werd. Met daarbij de plannen van het college om in Roden-zuid te gaan bouwen in het achterhoofd. De deelnemers waren het er allemaal over eens dat er aan de behoefte van woningen voor starters moest worden voldaan. ‘Funda toont al maanden amper huizen van onder de twee ton.’ Bij de grootschalige woningbouw werden de nodige vraagtekens gezet, maar er werd niet onwelwillend tegenover kleinschalige en gefaseerde uitbreiding gestaan. Kijk vooral naar behoefte en bouw dan, zo luidde het advies aan de fractie van Gemeentebelangen.  

Huiskamer

De Brink in Roden als huiskamer van Roden; dat zag iedereen wel zitten. Met een betere aansluiting op het winkelcentrum van Roden. En als het dan toch over het winkelcentrum ging; zorg voor een gezellig, compact centrum met leuke boetiekjes en speciaalzaken waarvoor men naar Roden komt. En parkeren moet gratis blijven was de gedeelde mening van de deelnemers.  Voor zwaar vracht- en landbouw verkeer is eigenlijk geen plaats meer in de huiskamer van Roden.

Maar waar moet je het verkeer dan langs leiden? De Ceintuurbaan Zuid en de Stinsenweg werden door de deelnemers niet als wenselijk ervaren en zelfs de Norgerweg, waar het vrachtverkeer nu dagelijks langs gaat, werd als niet geschikt aangemerkt. ‘Twee vrachtwagens kunnen elkaar daar amper kunnen passeren.’ Misschien is een nieuwe ontsluiting op de Maatlanden dan toch een oplossing? Maar die kan natuurlijk ook ondergronds met bomen en parken erboven zoals de nieuwe ringweg in Groningen, zo werd er bedacht. Of worden winkels in de toekomst bevoorraad door kleine compacte wagens en verdwijnen grote vrachtwagens straks sowieso uit het straatbeeld van centra? ‘Dan lossen de verkeersproblemen zich vanzelf weer op.’

Lastige puzzel

Wethouder Kosters noemde de vraagstukken rondom de ontwikkelingen in Roden in een eerder stadium al een lastige puzzel en dat kwam tijdens deze online meeting ook naar voren. Elk antwoord op een vraagstuk resulteert direct weer in een nieuw vraagstuk en de oplossing ligt niet voor de hand.

Vruchtbare avond

Darwinkel kijkt in ieder geval met een goed gevoel terug op de online meeting. ‘Het was af en toe even zoeken met deze nieuwe vorm van meedoen, maar wij zijn als Gemeentebelangen ontzettend blij met jullie actieve inbreng, kritische vragen, verdiepende onderzoeksvoorstellen, en enthousiasmerende opmerkingen. Voor ons is het een aanmoediging om door te gaan met zulke sessies, ook voor onze andere 25 dorpen.’

Ook Gemeentebelangen raadslid Hendrik Smeenge keek terug op een vruchtbare avond. “Er zijn vanavond dusdanige opmerkingen gemaakt en beelden geschetst waar wij als fractie met een andere blik naar kunnen kijken. Het was een erg zinvolle invulling om in deze tijden toch met de inwoners van Noordenveld in gesprek te komen.’

Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden er over pakweg 10 – 20 jaar uit? Die vraag wil Gemeentebelangen Noordenveld graag samen met jou beantwoorden via een online-event op donderdag 5 november. Roden over 10 tot 20 jaar; het lijkt misschien nog ver weg, maar deze vraag is wel degelijk relevant. Beslissingen die nu genomen worden kunnen direct of indirect gevolgen hebben voor Roden in de toekomst. Gemeentebelangen wil voorkomen dat Roden op slot wordt gezet en zoekt daarom naar de juiste sleutel. Wellicht beschik jij over deze sleutel? Op donderdag 5 november wil de fractie van Gemeentebelangen via een live-event graag met jou in gesprek! Dat doen we via het programma Zoom en live op de Facebookpagina van Gemeentebelangen Noordenveld.  

Is er voldoende ruimte voor woningbouw in Roden? Hoe ziet de Brink er uit? En waar rijdt het verkeer langs?  Hoe aantrekkelijk is het centrum van Roden? Hoe kunnen wij onze sportverenigingen optimaal en toekomst bestendig faciliteren? En hoe behouden wij het mooie groene karakter van Roden in de toekomst? 

Wil je graag meepraten? Stuur een e-mail naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Klik hier voor meer informatie of lees De Krant van 3 november.  

Raadsvergadering van 30 september weer online.

Raadsvergadering van 30 september weer online.

De houten tribune maakt het voor het publiek wat oncomfortabel maar voor de 23 raadsleden en het vijfkoppige college van de Gemeente Noordenveld werd de eerste fysieke raadsvergadering sinds 26 februari j.l. op woensdag 9 september als zeer welkom ervaren. De Health Hub aan de 1e energieweg in Roden was het decor voor deze vergadering. Hier konden alle Corona-maatregelen in acht worden genomen.

Ingehaald door de realiteit

Echter de realiteit heeft ons weer ingehaald en sinds maandag 28 september zijn bijeenkomsten voor 30 personen en meer niet meer toegestaan. Samen met de medewerkers van de griffie, de bodes en eventuele plaatsvervangende raadsleden is het daarom niet meer mogelijk om de raadsvergaderingen fysiek te organiseren en is er weer besloten om online via Microsoft Teams te vergaderen. De raad vergadert woensdag 30 september weer online.

De vergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeente Noordenveld.

Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

De Health Hub in Roden was gisteravond het decor van de eerste fysieke raadsvergadering van de Gemeente Noordenveld sinds 26 februari j.l. De gemeenteraad van Noordenveld week uit naar het kennisknooppunt aan de 1e Energieweg omdat de raadszaal van het gemeentehuis niet groot genoeg is om de corona-regels toe te kunnen passen en het online vergaderen als niet wenselijk werd ervaren.  

Motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ 

Tijdens de besluitvormende vergadering heeft Gemeentebelangen raadslid Ryanne Meijer-Steendam namens de fractie Gemeentebelangen Noordenveld en de duofractie PvdA/GroenLinks de motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ ingediend. “Als gemeente staan we voor een grote uitdaging op het gebied van de huisvesting van scholen. Binnen het huidige integraal huisvestingsplan (IHP) worden de plannen voor obs de Marke en obs de Flint steeds concreter”, begon Meijer-Steendam haar betoog. Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. De situatie omtrent de Marke leidde al eerder tot een rondvraag van Gemeentebelangen raadslid Richard Veurman over de voorzieningen van het noodgebouw, waar de leerlingen al bijna 2 jaar bivakkeren. Ook de leerlingen van de Ronerborg en de Esborg wachten al een tijd op hun nieuwe gymzaal. Zo zijn er nog meer scholen binnen Noordenveld die binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan cbs De Parel. 

Bouwkosten ver boven de indexering van het Gemeentefonds

“We zien echter dat de gemeente Noordenveld structureel minder geld toegewezen krijgt vanuit de overheid, dat de bouwkosten ver boven de indexering van het Gemeentefonds komen (ook de bouwkosten van kindcentrum Speel en Leer in Veenhuizen lijken hoger uit te komen dan geraamd) en dat de eisen die aan onderwijshuisvesting gesteld worden, ook op het gebied van duurzaamheid, steeds strenger worden. Daarom willen we samen met een aantal andere gemeenten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) oproepen, om namens de gemeenten in gesprek te gaan met het kabinet en het parlement, om een toezegging te krijgen voor aanvullende financiële middelen, zodat onze kinderen in veilige, duurzame en inspirerende scholen hun onderwijs kunnen volgen. De jeugd is immers de toekomst!”, vervolgde Meijer-Steendam. 

Unaniem aangenomen

Wethouder Wekema (PvdA/GroenLinks) gaf namens het college aan de motie te omarmen. ‘Ik heb in mijn agenda gezet dat ik morgen contact opneem met de gemeente Noordoostpolder en meld dat wij deze motie graag mede in willen dienen”, voegde Wekema daad bij het woord. De motie is unaniem door de raad aangenomen. 

Pijn

Pijn

Zoals ik al eerder aangaf worden de komende maanden bepalend voor de nog resterende raadsperiode. Bij het begin van deze periode leek er financieel geen vuiltje aan de lucht. Er was ruimte voor nieuw beleid en dat hebben we vertaald in een ambitieus raad -en coalitieakkoord. Het gehele programma van Gemeentebelangen, met een aantal aanvullingen van andere partijen, staan hierin vermeld. Uiteraard ook terecht gezien de verkiezingsuitslag.

Onderwerpen

Enkele onderwerpen uit deze akkoorden: centrumplannen met Roden als koploper; de investeringen in sportaccommodaties (ISAP) met mooie kunstgrasvelden in Roden en Norg en concrete plannen voor de voetbalvereniging Peize; plannen maken voor woningbouw naar behoefte (en dat deze behoefte er is blijkt overduidelijk uit de grote belangstelling voor koopwoningen in onze gemeente met als gevolg dat veel woningen boven de vraagprijs verkocht worden); aanpak van het brengstation en de gemeentewerf; invoering van het dorpenfonds; verduurzaming van ons wagenpark en de gebouwen, enz. 

Ook voor de inwoner merkbaar

Zuur is het dan ook om vlak voor de zomer te moeten constateren dat onze financiën er geheel anders voorstaan dan we verwachtten.  En dat door oorzaken waar we zelf als gemeente weinig tot geen invloed op hebben. Daarbij komen nog de ongewisse financiële gevolgen van de Corona-crisis. De centrale overheid heeft weliswaar aangegeven de schade als gevolg hiervan te compenseren, maar ik heb grote twijfel of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren voor een gemeente als Noordenveld. In de praktijk blijkt te vaak dat de verdeling van de beschikbare gelden vooral ten goede komt aan grote gemeenten en minder aan kleinere. Gevolg van dit alles is dat we de komende maanden oplossingen dienen te vinden voor een tekort op de begroting voor de komende jaren en een slechtere financiële reservepositie. Ombuigingen met een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen op een begroting van ruim 95 miljoen Euro zal pijn gaan doen. Ook voor de inwoner zal dit merkbaar zijn. 

Streven naar een redelijk evenwicht

Met het college hebben we afgesproken een driesporenbeleid te bewandelen. Als eerste wordt bezien of er in het lopende jaar 2020 besparingen kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt aan versobering dan wel het vertragen van bestaande plannen. Als tweede wordt bezien hoe de begroting voor 2021 e.v. in lijn kan worden gebracht met de gewijzigde  financiële situatie. En het derde spoor betreft het op orde brengen van het weerstandsvermogen. Als Gemeentebelangen zullen we blijven streven naar een redelijk evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Het kan niet zo zijn dat de rekening eenzijdig aan de inkomstenkant (lees belastingen voor de inwoners) wordt gelegd. 

Centrumplannen, woningbouw en ISAP

We hebben tijdens de bespreking over de financiële resultaten van het 1e trimester 2020, en de zogenaamde zomerbrief, reeds aangegeven dat wij een drietal prioriteiten hebben gesteld: centrumplannen, woningbouw en het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld (ISAP). Deze prioriteiten dienen duidelijk herkenbaar terug te komen in de begrotingen voor de komende jaren. 

De komende weken zal duidelijk worden welke keuzes gemaakt dienen te worden.  Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten het verkiezingsprogramma 2018-2022 te realiseren. Echter ook wij ontkomen er niet aan nadere keuzes te maken. En deze zullen niet allemaal even leuk zijn.

Wordt vervolgd.

Rikus Koopman
Fractievoorzitter

X