Gemeentebelangen stelt vragen over gebruik Lachgas.

Gemeentebelangen stelt vragen over gebruik Lachgas.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft bij monde van raadslid Armein Sikkenga vragen over het gebruik van lachgas in onze gemeente. Sikkenga: “Al enige tijd ontvangen wij verontrustende geluiden vanuit de Noordenveldse samenleving over het gebruik van lachgas in Noordenveld. De gevolgen van lachgasgebruik kunnen enorm zijn. Denk aan verlammingen, zenuwschade, zuurstoftekort en angsten. We zijn dan ook verheugd dat er nu eindelijk een landelijk verbod komt op bezit en verkoop van lachgas. Toch vinden wij de situatie zoals deze nu is zorgelijk. De signalen gaan over het gebruik en verkoop van lachgas op verschillende openbare plekken in Noordenveld. Te denken valt aan parkeerplaatsen, op speelpleinen bij scholen en bij verschillende sportclubs.” Gemeentebelangen is dan ook benieuwd of dit bekend is bij de gemeente en of er actie in ondernomen is. Daarnaast wil Gemeentebelangen graag weten wat er op dit moment gebeurt aan preventie en hoe de handhaving van het lachgas verbod eruit komen te zien.

Blij met het landelijk verbod

Burgemeester Klaas Smid gaf aan blij te zijn met het landelijk verbod. De politie surveilleert extra op de bekende plekken, maar doet dat voornamelijk op basis van meldingen. Smid deed daarbij de oproep aan inwoners om ook vooral lachgas gebruik te melden zodat de politie kan ingrijpen. Over de handhaving van het lachgasverbod wordt binnenkort met alle betrokken gesproken en ook voorlichting van op scholen wordt opgenomen in het beleid.

Gemeentebelangen Noordenveld blij met de plan voor 25 woningen hoek Wilhelminastraat en Kanaalstraat

Gemeentebelangen Noordenveld blij met de plan voor 25 woningen hoek Wilhelminastraat en Kanaalstraat

De schop gaat in de grond. Al is dat pas in 2024. Maar dan kan er begonnen worden aan de bouw van circa 25 woningen op de hoek van de Wilhelminastraat en Kanaalstraat. De raad van Noordenveld heeft voorstel om op deze plek woningbouw mogelijk te maken vastgesteld. Op het braakliggende terrein, wat nu tot eind 2023 nog gebruikt wordt al opslagterrein voor materialen voor de herinrichting van de Heerestraat, moet in 2024 een mix van grondgebonden woningen en wooneenheden voor 1 à 2 persoonshuishoudens gerealiseerd worden.

Goede mix

Gemeentebelangen Noordenveld is blij met deze ontwikkeling. “Grondgebonden woningen zorgen voor een vriendelijke entree van het Roner winkelhart” begon raadslid Rik van der Es zijn betoog. “Het past is het ruimtelijke kader ‘Zo brinkelt Roden’ waarin beschreven staat dat het dorpse karakter van Roden door stedelijke bebouwing onder druk is komen te staan. Een goede mix van type woningen en dus inwoners is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Met de bouw en plannen voor appartementen op de Brink en de locaties van de apotheek en Scapino wordt ook aan die vraag voldaan.”

Motie unaniem aangenomen. 

Van der Es diende mede-namens de fracties van PvdA/GroenLinks, Lokaal Noordenveld, ChristenUnie en Lijst Groen Noordenveld nog een motie in om de inwoners van Noordenveld het uiteindelijke plan te laten bepalen. “Er wordt een tender uitgeschreven met kaders waar projectontwikkelaars op kunnen inschrijven. Vervolgens gaat er een heel proces van start waarbij ook omwonenden en belangenorganisaties betrokken zijn, tot dat er een aantal concrete plannen op een bureau in het gemeentehuis liggen. Normaal gesproken wordt daar een besluit gemaakt aan welke projectontwikkelaar de ontwikkeling gegund wordt. En dat laatste deel willen we graag aan de inwoners overlaten.” legt Van der Es de motie uit. Wethouder Jos Darwinkel, eveneens Gemeentebelangen, omarmde de motie die unaniem door de raad is aangenomen. 

Gemeentebelangen Noordenveld nodigt Bernard Hanskamp uit om de ontstaansgeschiedenis van Roden uit te leggen.

Gemeentebelangen Noordenveld nodigt Bernard Hanskamp uit om de ontstaansgeschiedenis van Roden uit te leggen.

Wat als andere bestuurders in Drenthe de touwtjes in handen hadden gehad? Als natuurorganisaties zich niet hard hadden gemaakt voor de belangen van Drenthe? Als de burgers onverschillig waren geweest over de plannen voor nieuwe woonwijken? Als alle plannen die er ooit lagen waren doorgegaan? Was Drenthe dan net zo mooi geweest?

Die vraag wordt dinsdag 15 november beantwoord door Bernhard Hanskamp, die als provinciaal planoloog van binnenuit de veranderingen in het Drentse landschap vanaf de roerige jaren zeventig heeft meegemaakt. Hij legt uit hoe besluiten omtrent de inrichting van Drenthe tot stand zijn gekomen. Integer en gebaseerd op stukken die voor iedereen te raadplegen zijn in de openbare archieven. Hij neemt ons mee naar de ontwerptafel, het ‘strijdtoneel’ en benoemt en eert hen die ervoor gezorgd hebben dat we vandaag de dag in Drenthe kunnen genieten van de natuur, rust en ruimte die Drenthe biedt. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is maakt het boek Gewogen Ruimte duidelijk: bewustwording van de invloed van de mens op de natuur en cultuur is van essentieel belang.

Gewogen Ruimte

Bernard Hanskamp is auteur van het boek ‘Gewogen ruimte, vorm geven aan de provincie Drenthe‘, een boeiend overzicht in tekst en beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe vanaf 1970. Naast een waardevol historisch naslagwerk is het ook bedoeld om aan te zetten tot kritisch nadenken over de toekomst van Drenthe. Het boek eindigt met een overzicht van projecten die op de valreep niet doorgingen, een lijst met ‘toppers’ (succesprojecten) en een lijst met ‘tobbers’ voor de toekomst. Landinrichting stopt immers nooit. Het boek ‘Gewogen ruimte, vorm geven aan de provincie Drenthe‘ is deze avond te koop voor de aangepaste prijs van € 20,-. Graag contant betalen.  

Iedereen is welkom

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen. De avond begint om 20:45 uur in café Zwaneveld in Norg.

Algemene Ledervergadering op 15 november

Algemene Ledervergadering op 15 november

De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld.

Het thema van deze avond: Ontstaansgeschiedenis Roden Bernard Hanskamp

15 november 2022 om 20:00 uur

    Café – Zaal Zwaneveld
Oosteind 33
9331 AG Norg

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda jaarvergadering
 3. Goedkeuring notulen d.d. 19 april 2022
 4. Rondvraag en vragen aan de wethouders
 5. Ingekomen- en uitgaande stukken en mededelingen
 6. Sluiting

20.45 uur: Ontstaansgeschiedenis Roden, Bernard Hanskamp

  Vragen aan de wethouders of de rondvraag dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV ingediend worden bij de secretaris via secretaris@gemeentebelangennoordenveld.nl

  We rekenen op uw komst.

  Graag tot ziens op 15 november!

  Jeroen Kruims
  Voorzitter

  Raad Noordenveld wil flexibele en ruimhartige beoordeling bijzondere woonvormen

  Raad Noordenveld wil flexibele en ruimhartige beoordeling bijzondere woonvormen

  De raad van de gemeente Noordenveld heeft gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, om het college meer bevoegdheid te geven in het beoordelen van aanvragen voor bijvoorbeeld (pré)mantelzorgwonen, kangoeroewonen of woningsplitsing. Initiatiefnemer Jan ten Hoor van Gemeentebelangen Noordenveld kwam tot deze motie na het schrijven van zijn blog ‘Woonvisie of wooncrisis?’. 

  Wethouder Meijer zag de motie als een steun in rug, maar temperde wel de hooggespannen verwachtingen.  “Deze motie is nog geen wondermiddel want we hebben natuurlijk nog wel te maken met de bestaande wet- en regelgeving en participatie van betrokkenen. Maar dank voor deze oproep, dit gaan we serieus uitwerken en met deze woonvormen kunnen wij dankzij deze motie vervroegd mee aan de slag.” 

  Inwoners van Noordenveld die nog mee willen praten over de woonvisie van Noordenveld kunnen vanavond terecht in het dorpshuis van Nieuw-Roden, donderdag 20 oktober in de Brinkhof in Norg of woensdag 26 oktober in Café Langelo. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.

  Raad van Noordenveld op de bres voor goed openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld

  Raad van Noordenveld op de bres voor goed openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld

  In de laatste vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld voor het zomerreces heeft Gemeentebelangen, bij monde van Casper Colenbrander, samen met de duofractie PvdA/GroenLinks, LGN, VVD en D66, een motie vreemd ingediend waarin ze het college oproepen een zienswijze in te dienen bij het OV-Bureau Groningen Drenthe.

  Met de zienswijze willen de vijf partijen voorkomen dat de westkant van onze gemeente ontsloten wordt van het openbaar vervoer. “Busmaatschappij Arriva Fryslân wil per december 2022 de lijnen 14 en 84 schrappen. Dat betekent dat een dorp als bijvoorbeeld Een niet meer aangesloten is op het openbaar vervoer. Wij maken ons met name zorgen om de positie van onze jeugd. Zij moeten voor hun voortgezet- en hoger onderwijs ver reizen naar Assen, Drachten en Groningen. Voor degenen die geen auto of fiets tot hun beschikking hebben is deze reis onmogelijk geworden” licht Casper, samen met Christel Pijpker (PvdA/GroenLinks) initiatiefnemer, de motie kort toe.

  Wethouder Meijer (VVD) dankte de raad met het indienen van de motie: “Wij ondersteunen dit van harte, dit omarmen wij en hier aan wij mee aan de slag. Dank voor uw werk met elkaar”. De motie is unaniem door de raad aangenomen.  

  X