Roden Zuid: Gemeentebelangen zoekt naar de balans.

Roden Zuid: Gemeentebelangen zoekt naar de balans.

Droge voeten, de grote vraag naar woningen, verkeersdruk in het centrum en sportaccommodaties die aan vernieuwing toe zijn. Het zijn deze vier grote opgaven waar de gemeente Noordenveld in Roden voor staat en die samenkomen in het raadsvoorstel Opgaven en ambities in Roden-Zuid dat maandagavond in de raadscommissievergadering wordt besproken. Gemeentebelangen Noordenveld is blij dat er gewerkt is aan deze opgaven, al heeft de heeft de fractie ook een kritische noot, zo lichten de Gemeentebelangers Jos Darwinkel, Rik van der Es, Jeroen Kruims en Hendrik Smeenge toe.

Inbreiding voor uitbreiding

De vraag naar woningen in Roden en Noordenveld blijft onverminderd groot en dit plan biedt hiervoor mogelijkheden. “We willen als altijd samen met onze inwoners goed kijken waar behoefte aan is en deze stapsgewijs invullen”, legt Hendrik Smeenge, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld uit. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding. “We zijn daarom ook blij dat er op korte termijn woningen worden gebouwd aan de Vrijetijdsboulevard, op de locatie van de oude Aldi, en op het terrein van het voormalige TNT-postkantooor.” Met het bebouwen van alle inbreidinglocaties alleen kan echter niet worden voldaan aan deze grote vraag. Het is daarom goed dat het college nu de handschoen oppakt om de Beukenhoflocatie en de Blakervelderhoeve te ontwikkelen. “Daarbij willen we geen stadse Vinex-wijken uit de grond stampen, maar bouwen met respect voor de omgeving en opgaand in het groene karakter die onze gemeente zo kenmerkt.”

Geen weg over de sportvelden

Hoewel de verkeersonderzoeken aangeven dat de verkeersdruk in het centrum van Roden te groot is, wordt dit door het merendeel van de inwoners niet als zodanig ervaren en is er volgens Gemeentebelangen nu geen noodzaak om een extra weg aan te leggen die aansluit op de Maatlanden. Gemeentebelangen wil de groene long in Roden daarom behouden. Zij ziet ook geen urgentie om de hockey-, tennis- en korfbalvelden te verplaatsen, deze liggen nu mooi gecentreerd. Wat Gemeentebelangen betreft wordt daarom de komende jaren geïnvesteerd in het verduurzamen van deze bestaande sportcomplexen.


Wel gaat Gemeentebelangen met het college mee om geen besluiten te nemen die tot onomkeerbare ingrepen leiden. “Anderhalf jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat wij dit onderwerp digitaal moeten bespreken in plaats van in de raadszaal. Dus we weten al helemaal niet hoe de wereld er over pakweg tien jaar uitziet. En het laatste wat we willen is Roden nu voor altijd op slot te gooien, waardoor je in de toekomst misschien spijt krijgt van de genomen besluiten nu.”, geeft Jeroen Kruims de visie van Gemeentebelangen weer.
“Het afsluiten van het centrum van Roden is daarbij voor Gemeentebelangen geen optie. Wel moeten we eens goed kijken hoe we de Brink nog meer tot de huiskamer van Roden kunnen maken en zwaar landbouw- en vracht verkeer kunnen weren.” besluit Jos Darwinkel.

Gemeentebelangen middenin de samenleving

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de inwoners en verenigingen de plannen kunnen beïnvloeden. “Als lokale partij staan wij middenin de samenleving” vertelt Rik van der Es. “Zelfs in Corona-tijd proberen we dit zoveel mogelijk te doen, zoals we vorig jaar hebben laten zien tijdens onze online inwonerssessie over de toekomst van Roden.”

Gemeentebelangers Rik van der Es, Jos Darwinkel, Hendrik Smeenge en Jeroen Kruims voor Manege de Hulhorst waar ruimte gecreëerd wordt voor water, natuur en recreatie.
Motie Gemeentebelangen Noordenveld om renovatie zwembad Veenhuizen te bespoedigen unaniem aangenomen.

Motie Gemeentebelangen Noordenveld om renovatie zwembad Veenhuizen te bespoedigen unaniem aangenomen.

De voltallige raad van de gemeente Noordenveld heeft gisteravond ingestemd met een door Gemeentebelangen Noordenveld, en door het CDA gesteunde, motie om de noodzakelijke renovatie van het zwembad in Veenhuizen op korte termijn te realiseren. 

“Een prachtig resultaat wat recht doet aan de inzet en de functie van het, geheel door vrijwilligers gerunde, zwembad in Veenhuizen”, aldus Armein Sikkenga, woordvoerder namens Gemeentebelangen. “Het zwembad speelt een grote rol in de gemeenschap Veenhuizen, zowel als bad, maar ook als verbindende sociale factor. Ook past dit prima bij de ontwikkeling van Veenhuizen in aanvulling op de, onlangs bekend geworden, verkoop van het vastgoed en de Unesco-nominatie. Uitstel zou het voortbestaan in gevaar hebben gebracht en dat willen we niet.” 

Het uitstel dreigde omdat de gelden welke gereserveerd zijn in het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP), waaronder de renovatie van het zwembad in Veenhuizen, een jaar zijn uitgesteld. Hierdoor zouden de werkzaamheden pas na het seizoen 2022 kunnen worden uitgevoerd en dat is gezien de staat van onderhoud niet verantwoord. 

Een heel mooi resultaat

“De kosten van de renovatie zijn waarschijnlijk hoger dan de gelden welke in het ISAP zijn begroot. Het eventuele tekort zal gefinancierd worden uit de reserve voormalige gemeente Norg. Dit is een reservering ten behoeve van ontwikkelingen in de voormalige gemeente Norg. Het college is opgedragen om, na overleg met het bestuur van het zwembad over de exact benodigde gelden,  met een uitgewerkt raadsvoorstel te komen. De behandeling hiervan zal uiterlijk 16 juni a.s. plaatsvinden. Deze zal dan formeel bekrachtigd worden, zodat na afloop van dit zwemseizoen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en alles gereed is vóór aanvang van het zwemseizoen 2022. Kortom, een heel mooi resultaat!” vult Rikus Koopman, fractievoorzitter, aan. 

Het openlucht zwembad in Veenhuizen. Foto: © Hetty Koning-Eggink
Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.

Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.

Als het aan Gemeentebelangen Noordenveld ligt gaan de geplande aanpassingen aan het zwembad in Veenhuizen nog dit jaar door. In het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP) was voor 2021 geld gereserveerd voor deze aanpassingen, maar dit is voorlopig uitgesteld tot na het seizoen 2022. Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is dit niet verantwoord. Gemeentebelangen zal dan ook in de eerstvolgende Raadsvergadering (3 mei) aan de Raad voorstellen, om de benodigde kosten beschikbaar te stellen.

“De vele vrijwilligers, die het zwembad een warm hart toedragen, hebben de laatste jaren al veel renovaties uitgevoerd. Zo is er een prachtig paviljoen gerealiseerd, zijn er 120 zonnepanelen geplaatst en zijn er 3 warmtepompen aangesloten. Daarnaast is er in 2019 al een renovatieplan aan de gehele raad gepresenteerd”, aldus Rikus Koopman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld.

Armein Sikkenga raadslid namens Gemeentebelangen: “Opschorten van de werkzaamheden zou betekenen dat pas, op z’n vroegst, in najaar 2022 begonnen kan worden. Dit is naar het oordeel van Gemeentebelangen geen reële optie. De veiligheid komt in het gedrang en dit doet geen recht aan de vele inspanningen die reeds zijn geleverd. Het zwembad heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Veenhuizen. Wij vinden dan ook dat de renovatie dit najaar van start dient te gaan, zodat voor de opening van het seizoen 2022 het bad is gerenoveerd.”

Koopman vult aan dat er vanuit de oude gemeente Norg zijn nog gelden beschikbaar vanuit de reserve sociale huisvesting Norg, ook wel het “potje van Norg” genoemd. Deze reservering, bestemd voor algemene voorzieningen in de oude gemeente Norg, kan aangewend worden om de noodzakelijke investeringen in het bad toch dit jaar mogelijk te maken.

Rien Pheifer en Hetty Koning geven namens het bestuur van het zwembad aan, dat de plannen voor deze renovatie al dateren uit 2018. ”Intussen zijn de ontvangen offertes door het uitstel al naar boven bijgesteld. De toegezegde subsidie vanuit het Rijk dient voor 22 februari 2022 besteed te zijn. De tijd begint dus te dringen. Het betreft allereerst het renoveren van de vloeren in de kleedkamers, nieuwe coating van het bad en de vervanging van de isolatiedekens. De vervanging van de terrassen rond de bassins is ook wenselijk en het is belangrijk dat het bad voor eenieder toegankelijk is. De nood is dus hoog.” Foto: Armein Sikkenga en Rikus Koopman namens Gemeentebelangen op bezoek bij het zwembad in Veenhuizen waar vrijwilligers hard werken om het bad klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Veel positieve inbreng tijdens online inwoners bijeenkomst van Gemeentebelangen Noordenveld over Peize en Altena

Veel positieve inbreng tijdens online inwoners bijeenkomst van Gemeentebelangen Noordenveld over Peize en Altena

Gemeentebelangen Noordenveld kijkt met een goed gevoel terug op de online-inwonersbijeenkomst over de dorpen Peize en Altena. De fractie van Gemeentebelangen legt graag haar luisterend oor bij de inwoners van Noordenveld en in tijden van Corona gaat dat net even anders dan normaal. En dus maakten de Peizer raadsleden Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof de digitale verbinding via Zoom om te praten over de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena. Van de drie onderwerpen die werden besproken, is de locatie van de oude Eskampenschool/ Dorpshuis Peize en ook Tichelwerk in Altena, in beeld als mogelijke inbreidingslocatie en de verwachting is dat het college van B&W dit binnenkort zal verkennen.

Locatie oude Eskampenschool

Veruit de meeste insprekers opteerden voor ontwikkeling op het terrein, eventueel in combinatie met een verhuizing van het dorpshuis richting de scholen of het nieuw te bouwen Sporthuis Peize. Appartementen voor senioren werd door de meeste mensen genoemd, waarbij een groene uitstraling van het gebied behouden dient te blijven, vergelijkbaar met de Peizerborg aan de Woert in Peize. Maar ook Tiny houses, een buurttuin en uitbreiding van het beweegpark kwamen ter sprake.

Centrum Peize

Nee, een overdekt winkelcentrum in Peize gaat de inwoners wat te ver. Behoud vooral wat je hebt, kijk of verfraaiing van puien van winkels een mogelijkheid is en creëer meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Dorpsbelangen Peize gaf verder aan dat er plannen liggen om de Brink te ontwikkelen en dat het nu wachten is op de gemeente om groen licht te krijgen voor dit project.

Verder kwam verkeersveiligheid in het centrum aan bod. Zo werd het parkeren aan de Hoofdstraat (tussen de Kerstraat en Esweg) genoemd als storend en maakt men zich enigszins zorgen over de toenemende verkeersdrukte, door ontwikkeling van het dorp en vraagt men daardoor aandacht aan de slechte staat van de Hoofdstraat.

Tichelwerk Altena

Een natuurspeelplaats met historische elementen passend bij het dorp Altena, uitbreiding van het Tolnersbos en het ontwikkelen van woningbouw. Deze onderwerpen brachten verschillende insprekers naar voren over een eventuele ontwikkeling aan de Tichelwerk in Altena. De belangenvereniging Altena merkte op dat woningbouw op deze plaats al zo’n 30 jaar geleden ter sprake kwam maar er destijds door de provincie een stop op werd gezet. ‘’Wellicht een geschikte plaats voor starters die graag in Altena willen wonen, maar dan wel graag met stenen die passen bij de groene omgeving’’, was een opmerking van een bewoner aan de Boerlaan.

Kibbelingen

Hoewel de wensen en ideeën over de in te vullen gronden uiteenliepen was het iedereen het over een ding eens; het sociale dorpsgevoel mag wel wat versterkt worden. Misschien wordt het extra gemist in tijden van Corona. Het contact met de bewoners van de Hoprank wordt bemoeilijkt door het plaatsen van een heg. En met het plaatsen van een simpel bankje op de brink in Peize waar men gezellig de op de weekmark gekochte kibbelingen kan oppeuzelen, zou een wens van veel inwoners al in vervulling kunnen gaan.

Wat moet er gebeuren met de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena?

Wat moet er gebeuren met de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena?

Dinsdag 30 maart wil Gemeentebelangen Noordenveld graag in gesprek met de inwoners van Peize en Altena over de toekomst van hun dorp. In een online Zoom-meeting vragen de raadsleden Jan ten Hoor, Richard Veurman en Jarco Westerhof aan jou hoe jij je dorp over pakweg 10 tot 20 jaar ziet?

Locatie oude Eskampenschool

In 2009 is de oude Eskampenschool gesloopt en onlangs is er, op initiatief van Peize in Beweging een Beweegpark geopend op een gedeelte van deze locatie waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, door jong en oud.

Hoe zie jij de verdere ontwikkeling van het terrein? Is het zaak om deze hoek een groene uitstraling te laten behouden? Of geeft je bijvoorbeeld de voorkeur aan woningbouw op deze locatie? Kan woningbouw op deze plek en het behoud van een groene uitstraling samengaan en hoe ziet jij dit dan voor je? Of heb je wellicht andere ideeën?

Het centrum van Peize

Peize is duidelijk in beweging, maar gaan we ook bewegen in het centrum? In het verleden is concreet gesproken over bijvoorbeeld herinrichting van de brink, de routes naar de supermarkt, het behoud van groen. Bovendien zien we nu dat de herontwikkeling van de Hoprank grote impact heeft op het centrum. Peize-Zuid komt eraan, wat voor effect heeft dat?

Wat vinden de ondernemers in het centrum van de huidige uitstraling van het centrum en wat zou er moeten veranderen? En hoe ziet het centrum er in uw ogen over 10 jaar uit? Moet het centrum drastisch over de kop? Is er plaats voor een groot winkelcentrum? Of ben je misschien wel heel erg tevreden over het centrum van Peize?

Tichelwerk in Altena

In 1997 heeft de laatste woningbouw plaatsgevonden in Altena. Het voornemen was om het aangrenzende terrein gelegen aan het Tichelwerk ook te ontwikkelen, maar dat is tot heden niet gerealiseerd. Maar wat moeten we nu met het terrein doen?

Moet het zo blijven zoals het nu is? Zijn nieuwe woningen gewenst? Of zijn er andere ideeën over de invulling van dit terrein. Gemeentebelangen Noordenveld hoort het graag van je!

Praat mee

Meepraten? Je kunt je nog aanmelden via het inschrijfformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl.

Hoe zien Peize en Altena er over pakweg 10 – 20 jaar uit?

Hoe zien Peize en Altena er over pakweg 10 – 20 jaar uit?

Die vraag wil Gemeentebelangen Noordenveld graag samen met jou beantwoorden

Peize en Altena over 10 tot 20 jaar; het lijkt misschien nog ver weg, maar deze vraag is wel degelijk relevant. Beslissingen die nu genomen worden kunnen direct of indirect gevolgen hebben voor beide dorpen in 2040. Gemeentebelangen Noordenveld is benieuwd hoe de inwoners van Peize en Altena over de toekomst van hun dorp denken.

Overdekt winkelcentrum of pretpark?

Is er voldoende ruimte voor woningbouw in Peize? Wat moet er gebeuren op de locatie van de oude Eskampenschool? Hoe moet de Brink eruit komen te zien? En waar rijdt het verkeer langs? Hoe aantrekkelijk is het centrum van Peize? Of is de tijd rijp voor een groot overdekt winkelcentrum in Peize? En hoe behouden wij het mooie groene karakter van Peize? Maar ook de Tichelwerk in Altena komen aan bod. Is hier plaats voor woningbouw? Of hebben de inwoners van Altena een veel beter idee? Een supermarkt? Een pretpark? Of toch een natuurspeelplaats? Kortom, genoeg onderwerpen om over te praten.

Gemakkelijk benaderbaar

Samenwerking met de bevolking is voor Gemeentebelangen Noordenveld altijd het uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Intensief contact met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties is voor Gemeentebelangen de basis om succesvol te opereren. Niet voor niets vergaderde de fractie van Gemeentebelangen voor Corona met enige regelmaat op verschillende locaties in een van de dorpen in onze mooie gemeente. Gemeentebelangen vindt het essentieel om gemakkelijk benaderbaar te zijn voor onze inwoners.

Dinsdag 30 maart

Ook in Corona tijd zoekt Gemeentebelangen Noordenveld naar mogelijkheden om in contact te komen met inwoners. De online inwonerssessie over de toekomst Roden in het najaar van 2020 was daar een goed voorbeeld van. En dat smaakte naar meer. Dinsdagavond 30 maart wil Gemeentebelangen graag in gesprek met de inwoners van Peize en Altena over de toekomst van deze twee dorpen. Dat doen we via Zoom. Wil je meepraten? Meld je dan alvast aan via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Kijk voor meer informatie op onze website

X