Moreel appèl aan Coöperatie Glasvezel Noord

Moreel appèl aan Coöperatie Glasvezel Noord

Bijna voltallige gemeenteraad van Noordenveld wil dat het college een moreel appèl aan Coöperatie Glasvezel Noord doet om een deel van de subsidieverstrekking door gemeente Noordenveld aan hen terug te betalen.

Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) heeft de laatste jaren met succes een glasvezelnetwetwerk opgezet in delen van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Gemeentebelangen Noordenveld is erg blij met het door CGN opgezette netwerk. Veel van onze inwoners hebben hier profijt van. Per 11 januari jl. is het glasvezelnetwerk van deze coöperatie verkocht aan KPN. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de borging van continuïteit van het netwerk.

moreel appèl

De verkoop heeft de coöperatie geen windeieren gelegd, na afwikkeling van de lopende zaken zal er naar verwachting een positief saldo van om en nabij € 1.260.000,— resteren in de verder lege coöperatie. Om het glasvezelnetwerk te realiseren heeft onder andere de gemeente Noordenveld bijna vier jaar geleden aan deze start up een subsidie verstrekt van uiteindelijk € 320.000,— . Een deel hiervan, € 125.000,—, was afkomstig uit een budget specifiek gelabeld voor het doel glasvezelontwikkeling in buitengebieden en is conform gebruikt. Het resterende deel van deze subsidie € 195.000,— werd bekostigd uit de algemene reserve van de gemeente Noordenveld. Dit laatste deel zou naar de mening van Roelof Blomsma, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld, als gemeenschapsgeld terug moeten vloeien naar de gemeente Noordenveld. De middelen zijn er. Juridisch terugvorderen bleek echter niet mogelijk.

Daarom stelde hij een motie op waarin hij het college verzoekt een moreel appèl te doen op de ledenraad van de CGN om dit bedrag als achteraf niet nodig gebleken subsidie terug te doen vloeien naar de gemeente Noordenveld. Deze motie werd tijdens de besluitvormende vergadering op 31 januari jl. door bijna de voltallige raad mee ingediend. Wethouder Meijer zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

Raadslid Ryanne Meijer kondigt vertrek aan

Raadslid Ryanne Meijer kondigt vertrek aan

Ryanne Meijer, gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Noordenveld sinds 2018, heeft de fractie en het bestuur laten weten dat ze gaat stoppen met haar werkzaamheden als raadslid. De reden van haar vertrek is een verandering in haar persoonlijke omstandigheden.

Ryanne: “Ik heb een nieuwe baan en ga meer werken, waardoor ik minder tijd en aandacht kan besteden aan het raadswerk. Ik ben er niet de persoon naar om dingen half te doen. Daarnaast ben ik moeder van 2 prachtige kinderen en wil ik er voor hen zijn. Ik heb het raadswerk met veel plezier gedaan en ga het zeker missen. Ik blijf actief betrokken bij Gemeentebelangen, maar wel in een andere rol. Welke rol dat is, zal de komende tijd duidelijk worden.”

scherp van de tongriem gesneden

Fractievoorzitter Richard Veurman betreurt het vertrek: ‘’Ryanne is scherp van de tongriem gesneden en heeft een uitstekende dossierkennis, met name op het gebied van het sociaal domein. Uiteraard gaan we haar kwaliteiten, kritische noot, lach en sociale betrokkenheid binnen onze fractie missen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor haar keuze.’’

Voorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld Jeroen Kruims zat samen met Ryanne in de Noordenveldse raad tijdens de raadsperiode 2018-2022. Hij kan het alleen maar eens zijn met de woorden van Veurman. “Ze heeft zich tot op de dag van vandaag met ziel en zaligheid ingezet voor de Noordenveldse samenleving. In het algemeen, maar vooral in haar specialisme, het sociaal domein, zullen we Ryanne, met haar parate kennis en tomeloze inzet voor de inwoners van de gemeente Noordenveld, enorm missen.”

Ryanne zal stoppen na de besluitvormende vergadering van 3 april 2024. Hierdoor is er voldoende tijd om de volgende kandidaat op de lijst te benaderen en haar portefeuilles over te dragen.

Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft met het indienen van een motie het college verzocht om bij de nieuw te bouwen basisschool De Hekakker in Norg rekening te houden met jongerenhuisvesting. “Door een andere positionering of het meerlaags bouwen van de nieuwe school blijft er misschien ruimte over om daar ook woningen voor jongeren te bouwen,” legt Fractievoorzitter Richard Veurman de motie, die samen met de duofractie PvdA/Groen Links is ingediend, uit. “We zien graag dat het college daarnaar kijkt”. De motie is unaniem aangenomen.

Locatiekeuze Hekakker

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de het voorstel om de Hekakker op de huidige locatie nieuw te bouwen. “Dat het huidige schoolgebouw van de Hekakker is afgeschreven en er een nieuwe school moet komen, staat als een paal boven water, maar op het gebied van participatie vinden we dat er een aantal steken zijn laten vallen door het college.” betoog Veurman. “De afgelopen maanden hebben we uitvoerig gediscussieerd over de locatiekeuze van de Hekakker school. Een periode waar we als Gemeentebelangen verschillende belanghebbenden en andere betrokken mensen hebben gesproken. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig, want: zoveel mensen zoveel wensen. Voor ons weegt in onze overweging één van deze belangen het zwaarst en dat is het belang van het kind. Zij verdienen een veilige school die voldoet aan alle moderne eisen”

Herijking van starterslening

Naar aanleiding van een motie die Gemeentebelangen in mei heeft ingediend stond gisteravond ook de herijking van de starterslening op de agenda. Daarin verzocht Gemeentebelangen het college, mede namens de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66, om de ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ snel mogelijk te actualiseren. De maximale koopsom van een (koop)woning waarvoor een starterslening kan worden verkregen is met het aannemen van de nieuwe ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ verruimd van € 150.000,- naar € 355.000,-. Veurman is blij met de herijking: “We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen”.

Gemeentebelanger Roelof Blomsma uit Roderwolde vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld

Gemeentebelanger Roelof Blomsma uit Roderwolde vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld

Roelof Blomsma uit Roderwolde is vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen. Hij neemt de zetel over van Rikus Koopman, die in de zomer te kennen gaf geen plezier meer te hebben in het raadswerk. Bij afwezigheid van burgemeester Klaas Smid mocht plaatsvervangend voorzitter en Gemeentebelanger Jan ten Hoor de eed afnemen. “Ik vind het een voorrecht dat ik in de gemeenteraad plaats mag nemen.” zegt Roelof. “Met mijn inbreng wil ik samen met de inwoners goede dingen doen voor onze mooie omgeving”.

Actief in het verenigingsleven van Roderwolde

Roelof werkte het grootste deel van zijn werkzame leven bij de politie in de opsporing vanuit een financieel economisch perspectief en is daarnaast actief in het verenigingsleven van Roderwolde. Zo was hij onder andere 18 jaar bestuurslid (9 jaar voorzitter) van Dorpsbelangen Roderwolde e.o., bestuurslid van Stichting Dorpshuis en is hij penningmeester van het Openluchtspel Roderwolde. Roelof gaat zich met name bezighouden met de portefeuilles veiligheid, financiën, sociaal domein en kleine kernen.

Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld Rikus Koopman heeft aan burgemeester Klaas Smid laten weten per direct zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Noordenveld op te zeggen. “Diverse omstandigheden hebben ertoe geleid dat mijn plezier en motivatie in het raadswerk dermate zijn verminderd dat ik geen goede uitvoering meer aan het raadswerk kan geven.” licht Koopman zijn besluit toe. “Ik heb altijd aangegeven dat ik dit werk alleen kan doen als ik er plezier in heb en mij hiervoor volledig kan en wil inzetten. Dat is nu niet meer het geval. Daar zijn Gemeentebelangen Noordenveld en de inwoners van Noordenveld niet mee gebaat.”

Zeer gewaardeerd als persoon en als fractievoorzitter

Vicefractievoorzitter Richard Veurman betreurt het vertrek van Koopman, maar begrijpt zijn beslissing. “Wij kennen Rikus als iemand die zich altijd voor de volle 100% voor onze gemeente heeft ingezet en geen genoegen nam met 99%. Hij wordt door ons allen zeer gewaardeerd als persoon, als Gemeentebelanger en als fractievoorzitter. Met het vertrek van Rikus verliezen we niet alleen veel kennis maar ook een integere fractievoorzitter op wie iedereen kon bouwen en terug kon vallen.”

Voorzitter van de kiesvereniging Gemeentebelangen Jeroen Kruims was in de vorige raadsperiode nog raadslid onder het voorzitterschap van Koopman. “Ik heb hem altijd ervaren als een kundig fractievoorzitter die oog had voor ieders mening en op zijn geheel eigen wijze sturing gaf aan de fractie. Als bestuur respecteren wij zijn keuze, maar vinden we het ongelofelijk jammer. Het is een gemis voor de Noordenveldse politiek en Gemeentebelangen in het bijzonder.”

Blik op toekomst

De fractie van Gemeentebelangen gaat de komende periode gebruiken om alle posities opnieuw in te vullen en de portefeuilles her te verdelen. “We hebben genoeg kennis en kwaliteit in onze fractie en steunfractie om het vertrek van Rikus op te vangen. Onze blik is dan ook op de toekomst van Noordenveld gericht.” besluit vicefractievoorzitter Richard Veurman.

Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld wil herijking van starterslening

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeente Noordenveld het initiatief genomen om een motie in te dienden, die oproept om de bestaande verordening rond de starterslening, die de gemeente Noordenveld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aanbiedt, versneld aan te passen. “De maximale koopsom in de huidige verordening staat op €150.000 en dit is niet in lijn met de prijzen op de huidige woningmarkt.” licht indiener Richard Veurman de motie toe. “Mensen die voor het eerst een huis willen kopen kunnen hierdoor niet of nauwelijks gebruik maken van deze regeling.”

Tussen wal en schip

In het najaar van 2023 wordt de vernieuwde Woonvisie van de gemeente in de raad besproken. De herijking van de starterslening is één van de punten die hierin benoemd wordt, maar Veurman wil hier niet op wachten: “We hebben verschillende signalen ontvangen van jonge inwoners dat ze momenteel tussen wal en schip belanden. Om diverse redenen komen ze niet in aanmerking voor een huurwoning en gezien de huidige situatie op de woningmarkt, is het kopen van een huis veelal geen gemakkelijke opgave. We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen.”

Direct aan de slag

Wethouder Kirsten Ipema reageerde positief. “Deze lening kan starters echt helpen om aan een huis te komen. We kunnen nu direct aan de slag om de starterslening weer passend te maken bij de huidige marktsituatie. Ik hoop dat we ook snel met de andere maatregelen uit de Woonvisie aan de slag kunnen, zodra deze is vastgesteld. Dat is waarschijnlijk in september. Eerst kunnen inwoners nog inspreken op het concept dat er ligt.”

De motie is mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66 en met 17 stemmen voor aangenomen. 

X