Motie Gemeentebelangen Noordenveld om renovatie zwembad Veenhuizen te bespoedigen unaniem aangenomen.

Motie Gemeentebelangen Noordenveld om renovatie zwembad Veenhuizen te bespoedigen unaniem aangenomen.

De voltallige raad van de gemeente Noordenveld heeft gisteravond ingestemd met een door Gemeentebelangen Noordenveld, en door het CDA gesteunde, motie om de noodzakelijke renovatie van het zwembad in Veenhuizen op korte termijn te realiseren. 

“Een prachtig resultaat wat recht doet aan de inzet en de functie van het, geheel door vrijwilligers gerunde, zwembad in Veenhuizen”, aldus Armein Sikkenga, woordvoerder namens Gemeentebelangen. “Het zwembad speelt een grote rol in de gemeenschap Veenhuizen, zowel als bad, maar ook als verbindende sociale factor. Ook past dit prima bij de ontwikkeling van Veenhuizen in aanvulling op de, onlangs bekend geworden, verkoop van het vastgoed en de Unesco-nominatie. Uitstel zou het voortbestaan in gevaar hebben gebracht en dat willen we niet.” 

Het uitstel dreigde omdat de gelden welke gereserveerd zijn in het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP), waaronder de renovatie van het zwembad in Veenhuizen, een jaar zijn uitgesteld. Hierdoor zouden de werkzaamheden pas na het seizoen 2022 kunnen worden uitgevoerd en dat is gezien de staat van onderhoud niet verantwoord. 

Een heel mooi resultaat

“De kosten van de renovatie zijn waarschijnlijk hoger dan de gelden welke in het ISAP zijn begroot. Het eventuele tekort zal gefinancierd worden uit de reserve voormalige gemeente Norg. Dit is een reservering ten behoeve van ontwikkelingen in de voormalige gemeente Norg. Het college is opgedragen om, na overleg met het bestuur van het zwembad over de exact benodigde gelden,  met een uitgewerkt raadsvoorstel te komen. De behandeling hiervan zal uiterlijk 16 juni a.s. plaatsvinden. Deze zal dan formeel bekrachtigd worden, zodat na afloop van dit zwemseizoen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en alles gereed is vóór aanvang van het zwemseizoen 2022. Kortom, een heel mooi resultaat!” vult Rikus Koopman, fractievoorzitter, aan. 

Het openlucht zwembad in Veenhuizen. Foto: © Hetty Koning-Eggink
Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.

Gemeentebelangen Noordenveld: “Renovatie zwembad Veenhuizen moet doorgaan”.

Als het aan Gemeentebelangen Noordenveld ligt gaan de geplande aanpassingen aan het zwembad in Veenhuizen nog dit jaar door. In het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP) was voor 2021 geld gereserveerd voor deze aanpassingen, maar dit is voorlopig uitgesteld tot na het seizoen 2022. Om aan de huidige eisen te kunnen voldoen is dit niet verantwoord. Gemeentebelangen zal dan ook in de eerstvolgende Raadsvergadering (3 mei) aan de Raad voorstellen, om de benodigde kosten beschikbaar te stellen.

“De vele vrijwilligers, die het zwembad een warm hart toedragen, hebben de laatste jaren al veel renovaties uitgevoerd. Zo is er een prachtig paviljoen gerealiseerd, zijn er 120 zonnepanelen geplaatst en zijn er 3 warmtepompen aangesloten. Daarnaast is er in 2019 al een renovatieplan aan de gehele raad gepresenteerd”, aldus Rikus Koopman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld.

Armein Sikkenga raadslid namens Gemeentebelangen: “Opschorten van de werkzaamheden zou betekenen dat pas, op z’n vroegst, in najaar 2022 begonnen kan worden. Dit is naar het oordeel van Gemeentebelangen geen reële optie. De veiligheid komt in het gedrang en dit doet geen recht aan de vele inspanningen die reeds zijn geleverd. Het zwembad heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid en de sociale cohesie in het dorp Veenhuizen. Wij vinden dan ook dat de renovatie dit najaar van start dient te gaan, zodat voor de opening van het seizoen 2022 het bad is gerenoveerd.”

Koopman vult aan dat er vanuit de oude gemeente Norg zijn nog gelden beschikbaar vanuit de reserve sociale huisvesting Norg, ook wel het “potje van Norg” genoemd. Deze reservering, bestemd voor algemene voorzieningen in de oude gemeente Norg, kan aangewend worden om de noodzakelijke investeringen in het bad toch dit jaar mogelijk te maken.

Rien Pheifer en Hetty Koning geven namens het bestuur van het zwembad aan, dat de plannen voor deze renovatie al dateren uit 2018. ”Intussen zijn de ontvangen offertes door het uitstel al naar boven bijgesteld. De toegezegde subsidie vanuit het Rijk dient voor 22 februari 2022 besteed te zijn. De tijd begint dus te dringen. Het betreft allereerst het renoveren van de vloeren in de kleedkamers, nieuwe coating van het bad en de vervanging van de isolatiedekens. De vervanging van de terrassen rond de bassins is ook wenselijk en het is belangrijk dat het bad voor eenieder toegankelijk is. De nood is dus hoog.” Foto: Armein Sikkenga en Rikus Koopman namens Gemeentebelangen op bezoek bij het zwembad in Veenhuizen waar vrijwilligers hard werken om het bad klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

X