Gemeentebelangen Noordenveld voorstander vrijstelling zonnepanelen op OZB

Gemeentebelangen Noordenveld is er voorstander van de waarde van zonnepanelen buiten beschouwing te laten bij de onroerende zaakbelasting. Half november heeft de 2e Kamer een motie aangenomen, waarin men het kabinet vraagt om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. Een van de genoemde mogelijkheden is om zonnepanelen standaard buiten de onroerende zaakbelasting te houden. Het college van BenW stelt voor om dit al voor het jaar 2019 door te voeren voor de woningen in de gemeente Noordenveld.  Gemeentebelangen juicht dit voorstel toe. Inwoners van Noordenveld dienen geen nadelige financiële gevolgen te ondervinden in de vorm van een hogere onroerende zaakbelasting ten gevolge van de investeringen in zonnepanelen. 

Bedrijven
Gemeentebelangen Noordenveld is eveneens van mening dat dit niet alleen moet gelden voor de woningen van haar inwoners, maar ook voor de bedrijven in Noordenveld. Daarom zal Gemeentebelangen Noordenveld het college oproepen te onderzoeken of dit op korte termijn ook te realiseren is voor ondernemers.

X