“Wij zitten als gemeente Noordenveld in zwaar weer en zullen ons moeten bezinnen op de toekomst. Wat doen we wel, wat doen we minder, later of anders en zelfs wat doen we niet? Deze vragen zullen we deze zomerperiode moeten beantwoorden”, met deze woorden sloot fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman zijn bijdrage tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad gisteren af.

Gezond weestrandsvermogen

De financiële situatie is  dusdanig verslechterd dat het maar de vraag is of het ambitieuze uitvoeringsprogramma van deze raadsperiode volledig kan worden doorgezet. Gemeentebelangen heeft sinds jaar en dag als uitgangspunt dat de gemeentelijke financiën op orde dienen te zijn. Uiteraard is een gezond weerstandsvermogen hier onderdeel van.

Corona crisis

Door diverse tegenvallers als de inkomsten uit het gemeentefonds, schade in de wijk Middenveld, stormschade, zorgkosten, verplicht afboeken van de waarde van gronden is een bres geslagen in de financiële positie. En we hebben het dan  nog niet over de mogelijke gevolgen van de Corona crisis.  Ook de eerste signalen van de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds zijn niet gunstig voor kleinere gemeenten als Noordenveld. Het college heeft dit op een ludieke passende wijze, verkleed als Paupers, zeer duidelijk gemaakt.

In Control

“Dit alles leidt er toe dat we niet ontkomen aan het zeer kritisch beschouwen van wat er wel kan en niet. Gemeentebelangen is van mening dat we primair dienen te kijken naar de uitgavenkant en secundair naar de inkomstenkant. Hiervoor is het nodig dat we als gemeente financieel “in control” zijn. Adequaat begroten, tijdig afwijkingen signaleren en bijsturen waar nodig en mogelijk, zodat verrassingen uitblijven. Het maximaal verhogen van de OZB is voor Gemeentebelangen geen optie”, aldus Rikus Koopman.

Gemeentebelangen heeft er op aangedrongen om voor de eerstvolgende raadsvergadering na het zomerreces, op 9 september, een inhoudelijk plan van aanpak te bespreken hoe de financiën weer op orde gebracht worden. .

X