De gemeenteraad en het college van B&W willen graag weten wat de inwoners van Noordenveld vinden van de uitgezette koers in het raads- en coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode 2018-2022. Daarom hebben inwoners de komende twee weken, tot en met 6 juni 2018, de mogelijkheid de akkoorden te raadplegen en hun reactie erop te geven.
Inwoners kunnen via www.gemeentenoordenveld.nl hun reactie op de ingezette koers in het raads- en coalitieakkoord geven. Daarnaast liggen beide akkoorden ter inzage op diverse locaties in de gemeente zoals dorpshuizen en bibliotheken. Hier kan ook schriftelijk op de akkoorden worden gereageerd. Ook worden op 30 mei van 18.30 tot 20.30 uur inloopbijeenkomsten georganiseerd. Deze inloop-bijeenkomsten zijn in de Brinkhof in Norg, het dorpshuis in Peize en in de oude hal van het gemeentehuis in Roden.

Advies aan gemeenteraad
De gegeven reacties en opmerkingen worden na 6 juni verzameld en met een advies vanuit de gemeente aangeboden aan de gemeenteraad. Mogelijk dat de gemeenteraad op basis hiervan beslist dat er nog wijzigingen in het akkoord komen of dat onderwerpen met extra aandacht worden meegenomen in de uitvoering van het akkoord. Op 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.

Betrokkenheid
De gemeente Noordenveld zoekt en stimuleert actief de betrokkenheid van haar inwoners. Omdat betrokkenheid bijdraagt aan draagvlak voor ideeën, een levendige democratie en een vernieuwende samenleving. Daarom vindt de gemeenteraad het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid hebben om de stukken te raadplegen en hun reactie hierop kunnen geven.

Noordenveld weet raad
Het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad’ is opgesteld door alle fracties in de gemeenteraad. Met dit raadsakkoord wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.

Verbinden, samenwerken, doen!
Daarnaast hebben de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA/Groen Links, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ opgesteld in een afzonderlijk document. Dit is een aanvulling, verdieping en nadere uitwerking van het raadsakkoord.

X