Zoals ik al eerder aangaf worden de komende maanden bepalend voor de nog resterende raadsperiode. Bij het begin van deze periode leek er financieel geen vuiltje aan de lucht. Er was ruimte voor nieuw beleid en dat hebben we vertaald in een ambitieus raad -en coalitieakkoord. Het gehele programma van Gemeentebelangen, met een aantal aanvullingen van andere partijen, staan hierin vermeld. Uiteraard ook terecht gezien de verkiezingsuitslag.

Onderwerpen

Enkele onderwerpen uit deze akkoorden: centrumplannen met Roden als koploper; de investeringen in sportaccommodaties (ISAP) met mooie kunstgrasvelden in Roden en Norg en concrete plannen voor de voetbalvereniging Peize; plannen maken voor woningbouw naar behoefte (en dat deze behoefte er is blijkt overduidelijk uit de grote belangstelling voor koopwoningen in onze gemeente met als gevolg dat veel woningen boven de vraagprijs verkocht worden); aanpak van het brengstation en de gemeentewerf; invoering van het dorpenfonds; verduurzaming van ons wagenpark en de gebouwen, enz. 

Ook voor de inwoner merkbaar

Zuur is het dan ook om vlak voor de zomer te moeten constateren dat onze financiën er geheel anders voorstaan dan we verwachtten.  En dat door oorzaken waar we zelf als gemeente weinig tot geen invloed op hebben. Daarbij komen nog de ongewisse financiële gevolgen van de Corona-crisis. De centrale overheid heeft weliswaar aangegeven de schade als gevolg hiervan te compenseren, maar ik heb grote twijfel of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren voor een gemeente als Noordenveld. In de praktijk blijkt te vaak dat de verdeling van de beschikbare gelden vooral ten goede komt aan grote gemeenten en minder aan kleinere. Gevolg van dit alles is dat we de komende maanden oplossingen dienen te vinden voor een tekort op de begroting voor de komende jaren en een slechtere financiële reservepositie. Ombuigingen met een bedrag tussen de 2 en 3 miljoen op een begroting van ruim 95 miljoen Euro zal pijn gaan doen. Ook voor de inwoner zal dit merkbaar zijn. 

Streven naar een redelijk evenwicht

Met het college hebben we afgesproken een driesporenbeleid te bewandelen. Als eerste wordt bezien of er in het lopende jaar 2020 besparingen kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt aan versobering dan wel het vertragen van bestaande plannen. Als tweede wordt bezien hoe de begroting voor 2021 e.v. in lijn kan worden gebracht met de gewijzigde  financiële situatie. En het derde spoor betreft het op orde brengen van het weerstandsvermogen. Als Gemeentebelangen zullen we blijven streven naar een redelijk evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Het kan niet zo zijn dat de rekening eenzijdig aan de inkomstenkant (lees belastingen voor de inwoners) wordt gelegd. 

Centrumplannen, woningbouw en ISAP

We hebben tijdens de bespreking over de financiële resultaten van het 1e trimester 2020, en de zogenaamde zomerbrief, reeds aangegeven dat wij een drietal prioriteiten hebben gesteld: centrumplannen, woningbouw en het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld (ISAP). Deze prioriteiten dienen duidelijk herkenbaar terug te komen in de begrotingen voor de komende jaren. 

De komende weken zal duidelijk worden welke keuzes gemaakt dienen te worden.  Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten het verkiezingsprogramma 2018-2022 te realiseren. Echter ook wij ontkomen er niet aan nadere keuzes te maken. En deze zullen niet allemaal even leuk zijn.

Wordt vervolgd.

Rikus Koopman
Fractievoorzitter

X