Gemeentebelanger Hendrik Smeenge verruilt de gemeenteraad van Noordenveld voor het Drents Parlement.

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge verruilt de gemeenteraad van Noordenveld voor het Drents Parlement.

Hendrik Smeenge verlaat de gemeenteraad van Noordenveld en daarmee ook de fractie van Gemeentebelangen. De nestor van de Noordenveldse raad, waar hij sinds 2007 zitting in heeft genomen, neemt zijn zetel in het Drents Parlement voor de BBB in.  “Ik heb altijd aangegeven dat ik de BBB in de campagne wou steunen en op een niet-verkiesbare plaats wou staan. Niemand, ook wij niet, had er toen op gerekend dat we met 17 zetels de Drentse Provinciale Staten zouden betreden. Bovendien heb ik alleen al in Noordenveld 1754 stemmen verkregen, wat een helder signaal vanuit de kiezer is.” licht Smeenge zijn besluit toe. Smeenge denkt ook in de provincie belangrijk voor Noordenveld te kunnen zijn. “Het gaat mij niet alleen om het landbouwbeleid, maar ook om de leefbaarheid in de dorpen. Bijvoorbeeld door goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. De kloof tussen stad en het platteland moet gedicht worden.”

 Een hele fijne vent

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman heeft begrip voor de keuze van Smeenge. “Wij verliezen in hem een uitstekend raadslid met veel kennis van zaken, met name op gebied van ruimtelijke ordening, maar bovenal een hele fijne vent. Ik begrijp zijn afweging en wens hem veel succes in de staten.” Ook voorzitter van de kiesvereniging van Gemeentebelangen Noordenveld Jeroen Kruims prijst Smeenge. ”Het is mooi om te zien dat de kwaliteiten van ons ervaren raadslid Hendrik Smeenge ook door andere partijen zijn opgemerkt en van belang kunnen zijn tijdens de komende bestuursperiode in de Staten. Wij snappen zijn keuze, maar we gaan zijn ruime ervaring missen bij Gemeentebelangen en in de raad van Noordenveld.”

 Onafhankelijk

Beide zetels behouden was voor Smeenge geen optie. “Provinciale en lokale belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn, dan kun je niet met twee petten op zitten. En ik wil zonder last en ruggespraak in het Drents Parlement zitten.” Kruims vindt dat een verstandige keuze. “Gemeentebelangen Noordenveld komt zonder politieke kleur onafhankelijk op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente. Als Gemeentebelangen geloven wij in ons lokale karakter en willen we dit blijven koesteren.”

 Sociaal en leefbaar Noordenveld

Smeenge wordt in de fractie van Gemeentebelangen vervangen door de nummer 13 van de kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen Herman van der Roest. De ondernemer uit Roden heeft zin in zijn raadslidmaatschap. “Ik wil me graag inzetten voor een sociaal en leefbaar Noordenveld, waar ook de jeugd een plekje heeft.”

Gemeentebelangen op de bres voor hertenkampen

Gemeentebelangen op de bres voor hertenkampen

Gemeentebelangen Noordenveld heeft gisteravond met succes een motie ingediend voor het behoud van de hertenkampen in Noordenveld. Minister Piet Adema (CU) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een lijst opgesteld met dertig huis- en hobbydieren die je vanaf 1 januari 2024 nog thuis mag houden. Hertenkampen en kinderboerderijen zijn kleinschalig en vallen onder dezelfde categorie. Op de lijst van Adema ontbreken de damherten en dus mogen ze vanaf 1 januari niet meer gefokt worden. In de motie, mede ingediend door het CDA, Lokaal Noordenveld en de VVD en met steun van Lijst Groen Noordenveld, werd het college van Noordenveld opgeroepen om er bij het kabinet en bij de Tweede Kamer fracties op aan te dringen het besluit te herzien en de damherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 ingaat.

“De damherten op de kinderboerderijen en hertenkampen in onze gemeente, maar ook in andere gemeentes lopen daar al tientallen, in sommige gevallen al honderd jaar rond. Ze zijn generaties achter elkaar op hertenkampen geboren en zijn gewend aan mensen. Je kunt deze damherten dan ook geen wilde dieren meer noemen.“ legt Armein Sikkenga, indiener van de motie, uit. “Bovendien, worden de dieren goed verzorgd en hebben er, voor zover wij weten, nog nooit incidenten plaats gevonden”.

Sociaal aspecten

Rolf Swart, steunfractielid van Gemeentebelangen en initiatiefnemer van de motie is het met Sikkenga eens. Daarnaast benadrukt hij ook de sociale aspecten. “De damherten in Noordenveld worden goed en liefdevol verzorgd door vele vrijwilligers. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier hun dagbesteding. En opa’s en oma’s komen graag met hun kleinkinderen de hertjes bekijken. De sociale cohesie rondom de hertenkampen is groot.” Swart verbaast zich daarnaast over het feit dat exoten als kamelen en waterbuffels wél op de lijst van geschikte huisdieren staat. “Maar ik geloof niet dat een waterbuffelkamp een goed alternatief is” besluit hij.

Gemeentebelangen Noordenveld wil snelle oplossing huurwoningen op het Oosterveld in Norg.

Gemeentebelangen Noordenveld wil snelle oplossing huurwoningen op het Oosterveld in Norg.

Gemeentebelangen Noordenveld gaat schriftelijke vragen stellen over de problemen die de huurders op het Oosterveld in Norg nog altijd ervaren. Sinds de oplevering van de woningen in 2020 wordt het woongenot van de huurders aangetast. “Hoewel woningstichting Actium enige tijd geleden al beterschap heeft beloofd, worden wij met enige regelmaat benaderd door de bewoners van de huurwoningen aan de Bergakker.” legt fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen uit. “De problemen zijn na twee jaar nog steeds niet opgelost. Reden voor ons om te vragen welke rol de gemeente kan vervullen om de problemen op zo kort mogelijke termijn opgelost te krijgen.”

In 2019 nam de raad van Noordenveld een positiefbesluit om een aftoppingsbijdragen van € 129.500,- aan Actium te verlenen. Met deze bijdrage kon Actium de woningen bouwen volgens de passief huis methode, waarbij woningen zodanig worden geïsoleerd dat er geen warmte opwekkingsapparaat nodig is. Het gaat om luchtdichte woningen met een hoge isolatiewaarde. “Dat is niet helemaal gelukt.” vervolgd Koopman. “De woningen zijn tijdens de koude dagen moeilijk warm te krijgen. Dat huurders van Actium een kwalitatief goede woning mogen verwachten behoeft geen nadere toelichting. Daarom roepen we het college op om in actie te komen.”

Toelichting op uitstellen besluitvorming zonnepark Zuidvelde

Toelichting op uitstellen besluitvorming zonnepark Zuidvelde

Afgelopen week is de besluitvorming over zonnepark Zuidvelde uitgesteld, vanwege twijfels over mogelijke belangenverstrengeling wanneer leden van de lokale energiecoöperatie in de gemeenteraad meestemmen over een plan waar deze energiecoöperatie onderdeel van is. Meerdere leden van de gemeenteraad en van het college zijn namelijk lid van Energiecoöperatie Noordseveld (ECN).

De vraag of er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, wordt getoetst in een extern onderzoek. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, hebben onze raads- en collegeleden die lid waren van ECN inmiddels hun lidmaatschap opgezegd of opgeschort. Graag willen we een toelichting geven waarom zij lid waren van ECN.

Een energiecoöperatie is een vereniging van mensen die zich samen inzetten voor duurzame energie en energiebesparing. ECN heeft als doel het produceren van groene stroom in, door en van Noordenveld. Zij willen de voordelen van groene stroom beschikbaar maken voor alle inwoners van Noordenveld.  Via energieleverancier Energie van Ons levert ECN eigen energie aan leden. De leden besluiten samen over de koers en activiteiten van de coöperatie.

Aangezien de doelstellingen van ECN aansluiten bij die van de gemeente Noordenveld, maar ook bij bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en bij regionale en provinciale doelen, is ECN in de afgelopen jaren een belangrijke partner geworden van de gemeente op het gebied van verduurzaming. Er is invulling gegeven aan de wens van ‘meer zon op het dak’, er is meegedacht en meegewerkt aan de projecten ‘Duurzame wijk vernieuwing’ en ECN levert bijvoorbeeld vrijwilligers die warmtescans kunnen uitvoeren bij inwoners om zo vast te stellen hoe inwoners hun huis het best zouden kunnen laten isoleren. 

Meerdere raads- en collegeleden waren om deze reden lid van ECN. Zij ondersteunen de doelstellingen van ECN en zien het belang van een sterke lokale energiecoöperatie.

Uiteindelijk kan de inzet van de energiecoöperatie, bijvoorbeeld door deelname aan projecten zoals zonnepark Zuidvelde, het mogelijk maken dat goedkopere groene stroom wordt geleverd aan de deelnemers van de coöperatie. Op die manier kan lokaal worden geprofiteerd van de opbrengsten van een zonnepark. De leden van ECN kunnen beslissen of opbrengsten via lagere energiekosten bij de leden terechtkomen, of ten goede komt aan andere duurzame initiatieven. Zo hebben de leden van ECN onlangs besloten een bijdrage te doen van € 50.000 aan de gemeentelijke aanpak van energiearmoede.

Dat leden van gemeenteraad en college door hun lidmaatschap van ECN op deze manier ook persoonlijk kunnen profiteren van de opbrengsten van een zonnepark in Noordenveld, is voor hen geen reden geweest om lid te worden van ECN en heeft geen invloed gehad op de besluitvorming tot nu toe. Het gaat hen er juist om dat iedereen in Noordenveld kan profiteren van lokale energie initiatieven.

 

Gemeentebelangen stelt vragen over gebruik Lachgas.

Gemeentebelangen stelt vragen over gebruik Lachgas.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft bij monde van raadslid Armein Sikkenga vragen over het gebruik van lachgas in onze gemeente. Sikkenga: “Al enige tijd ontvangen wij verontrustende geluiden vanuit de Noordenveldse samenleving over het gebruik van lachgas in Noordenveld. De gevolgen van lachgasgebruik kunnen enorm zijn. Denk aan verlammingen, zenuwschade, zuurstoftekort en angsten. We zijn dan ook verheugd dat er nu eindelijk een landelijk verbod komt op bezit en verkoop van lachgas. Toch vinden wij de situatie zoals deze nu is zorgelijk. De signalen gaan over het gebruik en verkoop van lachgas op verschillende openbare plekken in Noordenveld. Te denken valt aan parkeerplaatsen, op speelpleinen bij scholen en bij verschillende sportclubs.” Gemeentebelangen is dan ook benieuwd of dit bekend is bij de gemeente en of er actie in ondernomen is. Daarnaast wil Gemeentebelangen graag weten wat er op dit moment gebeurt aan preventie en hoe de handhaving van het lachgas verbod eruit komen te zien.

Blij met het landelijk verbod

Burgemeester Klaas Smid gaf aan blij te zijn met het landelijk verbod. De politie surveilleert extra op de bekende plekken, maar doet dat voornamelijk op basis van meldingen. Smid deed daarbij de oproep aan inwoners om ook vooral lachgas gebruik te melden zodat de politie kan ingrijpen. Over de handhaving van het lachgasverbod wordt binnenkort met alle betrokken gesproken en ook voorlichting van op scholen wordt opgenomen in het beleid.

X