Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari een motie ingediend om vaart te maken met de aanpak van de onveilige kruising Dwazziewegen-Noordholt. Dit bij monde van Richard Veurman en mede namens de VVD en de ChristenUnie. De gevaarlijke oversteek van de N372 is al jaren punt van discussie. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel omtrent de bouw van de nieuwe gemeentewerf in Roden kwam de kruising nogmaals ter sprake.

Omrijden

Onder andere Dorpsbelangen Roderwolde en aanwonenden aan de Dwazziewegen hebben de oversteek meerdere malen als aandachtspunt naar voren geschoven. En ook raadslid Jeroen Kruims uit Roderwolde heeft eerder namens Gemeentebelangen Noordenveld opgeroepen om tot een concrete oplossing te komen. “Ik hoor veel geluiden uit mijn dorp en uit de omliggende dorpen dat inwoners liever omrijden dan dat ze deze kruising moeten oversteken.”

Adequate oplossing

De motie is unaniem door de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld aangenomen en in een reactie heeft wethouder Wekema namens het college aangegeven dat er inmiddels is gesproken met gedeputeerde en de provincie Drenthe, eigenaar van de N372. Een hele positieve afspraak volgens Wekema, waar hij inhoudelijk nog niet veel over kon zeggen. Wekema zei toe om voor 31 maart met een plan van aanpak te komen. Veurman is blij met deze toezegging. “We zijn blij dat het college op korte termijn terugkomt met een adequate oplossing voor een veilige kruising en een veilig Noordenveld.”

Gemeentebelangen probeert kastanje voor Rodense centrum te behouden

Gemeentebelangen probeert kastanje voor Rodense centrum te behouden

Door de vernieuwing van het Heereborchplein moet de bijna 75-jarige kastanjeboom helaas het veld ruimen. Onderzoek geeft aan dat de boom  nog een leeftijdtijdsverwachting heeft van ongeveer 10 jaar. De werkzaamheden in de grond voor het opknappen van het centrum zal de wortels van de boom bovendien geen goed doen. Daarom heeft het college besloten om de boom te kappen en nieuw groen aan te planten. Op deze manier wordt er werk met werk gemaakt. Op zich een gedachte die te volgen is. Maar dit is echter een heel karakteristieke en beeldbepalende boom. Daarom vragen raadsleden Veurman en Darwinkel, mede naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer Liewes en de oproepen via social media, aan het college of de boom toch een plek kan houden in het nieuwe ontwerp. Dan kan men hier in ieder geval de komende jaren nog volop van genieten, kan het nieuwe groen volwassen worden en tot die tijd bekijk je of de boom veilig kan blijven staan. Wordt vervolgd!

Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen redelijk tevreden met definitieve begroting 2021

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de aangepaste begroting 2021. Hoewel ook de gemeente Noordenveld in financiële zin in zwaar weer is beland, zijn de ambitieuze plannen, in stand gebleven.

“Ook als gemeente Noordenveld hebben we financieel flink te lijden onder het overheidsbeleid. Aan de gemeenten worden steeds meer taken toegekend, denk hierbij bijvoorbeeld aan de (Jeugd)zorg en WMO, terwijl er gekort wordt op de bijbehorende financiën. Ook externe factoren als de schade in Middenveld, de stormschade, verplichte afwaardering van gronden, en CAO verhogingen, hebben sterk bijgedragen”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

Speerpunten

“De 3 speerpunten van Gemeentebelangen, woningbouw, sportaccommodaties en centrumplannen, blijven nadrukkelijk in beeld. Ook zijn we tevreden dat er na jaren van overleg eindelijk een kunstgrasveld voor de Korfbalvereniging Noordenveld in Roden wordt aangelegd. Middels een door Gemeentebelangen geïnitieerde motie zijn de gelden voor de beweegdorpen Norg en Peize versterkt. Dit vooruitlopend op een definitieve invulling binnen het Sport -en gezondheidsbeleid”.

Dorpenfonds

Gemeentebelangen is initiatiefnemer geweest van het vormen van een dorpenfonds van € 1 miljoen euro over de gehele raadsperiode. Dit fonds is bedoeld om initiatieven vanuit de bevolking op het gebied van de leefomgeving mede te financieren. Inmiddels zijn diverse succesvolle initiatieven vanuit de fonds ondersteund. “Wij hebben een motie om € 25.00,- uit dit fonds te gebruiken voor het verbeteren van de biodiversiteit niet gesteund. Wij vinden dit een verkeerd gebruik van dit fonds, hoewel het initiatief natuurlijk goed is. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat er op dit terrein al het nodige gedaan wordt via het reguliere onderhoud. Wij vinden het van belang dat dit fonds gebruikt wordt voor initiatieven van onze inwoners en wijzen hierbij nogmaals op deze mogelijkheid voor financiële ondersteuning”.

OZB

Gemeentebelangen is geen voorstander van het laten stijgen van de OZB-opbrengst boven een trendmatige, voor dit jaar vastgesteld op 1,5%. Toch heeft de fractie ingestemd met een verhoging die maar liefst 6% hoger is. Rikus Koopman hierover: “Gezien de omstandigheden zijn wij van mening dat we dit percentage , weliswaar met grote tegenzin, moeten accepteren. Wij vinden dat de begroting voor 2021 een evenwichtige is tussen inkomsten en uitgaven. Wat hierin sterk meegewogen heeft is dat de lastenverhoging voor onze inwoners beperkt is in geld  doordat de  rioolheffing tegelijkertijd wordt verlaagd. De OZB-verhoging nu niet doorvoeren zou betekenen dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt in bestaande voorzieningen dan wel noodzakelijke investeringen niet gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan het openhouden van onze zwembaden, bibliotheken, culturele activiteiten, maar ook de nodige investering in scholen, wegen en gebouwen. En dit willen wij als Gemeentebelangen toch echt voorkomen. Wel hebben we een motie ingediend, en die wordt ook door de meeste fracties ondersteund, die oproept de stijging voor de jaren na 2021 tot een trendmatige te beperken”.

Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

Online inwonerssessie toekomst Roden smaakt naar meer

“Een rondweg onder Roden door of er juist overheen. Een tram naar de stad en vooral gaan bouwen voor starters.” Het zijn een aantal ideeën die inwoners van Roden naar voren brachten tijdens de online Zoom-meeting georganiseerd door Gemeentebelangen Noordenveld.

Het was een succes dat smaakt naar meer, volgens gespreksleider en vicefractievoorzitter Jos Darwinkel. ‘De herfst en wintermaanden zijn normaal de maanden waarin wij, als fractie van Gemeentebelangen, onze fractievergaderingen in een van de 26 dorpen van de gemeente Noordenveld houden. Gemeentebelangen is een onafhankelijke partij en wij staan midden in de samenleving. Contact met de samenleving is voor ons cruciaal.  Nu dat door Corona niet meer fysiek kan, is een online meeting een goed alternatief.’

Facebook

Inwoners van Roden konden zich van tevoren aanmelden voor de online Zoom-meeting of ter plekke via de link die op Gemeentebelangennoordenveld.nl stond inloggen. De Zoom-meeting werd live uitgezonden op de Facebookpagina van Gemeentebelangen waar Gemeentebelangen raadslid Jeroen Kruims de binnengekomen reacties en vragen in de gaten hield en tijdens de meeting inbracht.

Funda

Het verkeer in Roden, het centrum, de sportaccommodaties en woningbouw waren de onderwerpen waar over gesproken werd. Met daarbij de plannen van het college om in Roden-zuid te gaan bouwen in het achterhoofd. De deelnemers waren het er allemaal over eens dat er aan de behoefte van woningen voor starters moest worden voldaan. ‘Funda toont al maanden amper huizen van onder de twee ton.’ Bij de grootschalige woningbouw werden de nodige vraagtekens gezet, maar er werd niet onwelwillend tegenover kleinschalige en gefaseerde uitbreiding gestaan. Kijk vooral naar behoefte en bouw dan, zo luidde het advies aan de fractie van Gemeentebelangen.  

Huiskamer

De Brink in Roden als huiskamer van Roden; dat zag iedereen wel zitten. Met een betere aansluiting op het winkelcentrum van Roden. En als het dan toch over het winkelcentrum ging; zorg voor een gezellig, compact centrum met leuke boetiekjes en speciaalzaken waarvoor men naar Roden komt. En parkeren moet gratis blijven was de gedeelde mening van de deelnemers.  Voor zwaar vracht- en landbouw verkeer is eigenlijk geen plaats meer in de huiskamer van Roden.

Maar waar moet je het verkeer dan langs leiden? De Ceintuurbaan Zuid en de Stinsenweg werden door de deelnemers niet als wenselijk ervaren en zelfs de Norgerweg, waar het vrachtverkeer nu dagelijks langs gaat, werd als niet geschikt aangemerkt. ‘Twee vrachtwagens kunnen elkaar daar amper kunnen passeren.’ Misschien is een nieuwe ontsluiting op de Maatlanden dan toch een oplossing? Maar die kan natuurlijk ook ondergronds met bomen en parken erboven zoals de nieuwe ringweg in Groningen, zo werd er bedacht. Of worden winkels in de toekomst bevoorraad door kleine compacte wagens en verdwijnen grote vrachtwagens straks sowieso uit het straatbeeld van centra? ‘Dan lossen de verkeersproblemen zich vanzelf weer op.’

Lastige puzzel

Wethouder Kosters noemde de vraagstukken rondom de ontwikkelingen in Roden in een eerder stadium al een lastige puzzel en dat kwam tijdens deze online meeting ook naar voren. Elk antwoord op een vraagstuk resulteert direct weer in een nieuw vraagstuk en de oplossing ligt niet voor de hand.

Vruchtbare avond

Darwinkel kijkt in ieder geval met een goed gevoel terug op de online meeting. ‘Het was af en toe even zoeken met deze nieuwe vorm van meedoen, maar wij zijn als Gemeentebelangen ontzettend blij met jullie actieve inbreng, kritische vragen, verdiepende onderzoeksvoorstellen, en enthousiasmerende opmerkingen. Voor ons is het een aanmoediging om door te gaan met zulke sessies, ook voor onze andere 25 dorpen.’

Ook Gemeentebelangen raadslid Hendrik Smeenge keek terug op een vruchtbare avond. “Er zijn vanavond dusdanige opmerkingen gemaakt en beelden geschetst waar wij als fractie met een andere blik naar kunnen kijken. Het was een erg zinvolle invulling om in deze tijden toch met de inwoners van Noordenveld in gesprek te komen.’

Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden er in de toekomst uit?

Hoe ziet Roden er over pakweg 10 – 20 jaar uit? Die vraag wil Gemeentebelangen Noordenveld graag samen met jou beantwoorden via een online-event op donderdag 5 november. Roden over 10 tot 20 jaar; het lijkt misschien nog ver weg, maar deze vraag is wel degelijk relevant. Beslissingen die nu genomen worden kunnen direct of indirect gevolgen hebben voor Roden in de toekomst. Gemeentebelangen wil voorkomen dat Roden op slot wordt gezet en zoekt daarom naar de juiste sleutel. Wellicht beschik jij over deze sleutel? Op donderdag 5 november wil de fractie van Gemeentebelangen via een live-event graag met jou in gesprek! Dat doen we via het programma Zoom en live op de Facebookpagina van Gemeentebelangen Noordenveld.  

Is er voldoende ruimte voor woningbouw in Roden? Hoe ziet de Brink er uit? En waar rijdt het verkeer langs?  Hoe aantrekkelijk is het centrum van Roden? Hoe kunnen wij onze sportverenigingen optimaal en toekomst bestendig faciliteren? En hoe behouden wij het mooie groene karakter van Roden in de toekomst? 

Wil je graag meepraten? Stuur een e-mail naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Klik hier voor meer informatie of lees De Krant van 3 november.  

X