Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld heeft met het indienen van een motie het college verzocht om bij de nieuw te bouwen basisschool De Hekakker in Norg rekening te houden met jongerenhuisvesting. “Door een andere positionering of het meerlaags bouwen van de nieuwe school blijft er misschien ruimte over om daar ook woningen voor jongeren te bouwen,” legt Fractievoorzitter Richard Veurman de motie, die samen met de duofractie PvdA/Groen Links is ingediend, uit. “We zien graag dat het college daarnaar kijkt”. De motie is unaniem aangenomen.

Locatiekeuze Hekakker

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de het voorstel om de Hekakker op de huidige locatie nieuw te bouwen. “Dat het huidige schoolgebouw van de Hekakker is afgeschreven en er een nieuwe school moet komen, staat als een paal boven water, maar op het gebied van participatie vinden we dat er een aantal steken zijn laten vallen door het college.” betoog Veurman. “De afgelopen maanden hebben we uitvoerig gediscussieerd over de locatiekeuze van de Hekakker school. Een periode waar we als Gemeentebelangen verschillende belanghebbenden en andere betrokken mensen hebben gesproken. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig, want: zoveel mensen zoveel wensen. Voor ons weegt in onze overweging één van deze belangen het zwaarst en dat is het belang van het kind. Zij verdienen een veilige school die voldoet aan alle moderne eisen”

Herijking van starterslening

Naar aanleiding van een motie die Gemeentebelangen in mei heeft ingediend stond gisteravond ook de herijking van de starterslening op de agenda. Daarin verzocht Gemeentebelangen het college, mede namens de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66, om de ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ snel mogelijk te actualiseren. De maximale koopsom van een (koop)woning waarvoor een starterslening kan worden verkregen is met het aannemen van de nieuwe ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ verruimd van € 150.000,- naar € 355.000,-. Veurman is blij met de herijking: “We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen”.

Gemeentebelanger Roelof Blomsma uit Roderwolde vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld

Gemeentebelanger Roelof Blomsma uit Roderwolde vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld

Roelof Blomsma uit Roderwolde is vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen. Hij neemt de zetel over van Rikus Koopman, die in de zomer te kennen gaf geen plezier meer te hebben in het raadswerk. Bij afwezigheid van burgemeester Klaas Smid mocht plaatsvervangend voorzitter en Gemeentebelanger Jan ten Hoor de eed afnemen. “Ik vind het een voorrecht dat ik in de gemeenteraad plaats mag nemen.” zegt Roelof. “Met mijn inbreng wil ik samen met de inwoners goede dingen doen voor onze mooie omgeving”.

Actief in het verenigingsleven van Roderwolde

Roelof werkte het grootste deel van zijn werkzame leven bij de politie in de opsporing vanuit een financieel economisch perspectief en is daarnaast actief in het verenigingsleven van Roderwolde. Zo was hij onder andere 18 jaar bestuurslid (9 jaar voorzitter) van Dorpsbelangen Roderwolde e.o., bestuurslid van Stichting Dorpshuis en is hij penningmeester van het Openluchtspel Roderwolde. Roelof gaat zich met name bezighouden met de portefeuilles veiligheid, financiën, sociaal domein en kleine kernen.

Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Gemeentebelanger Rikus Koopman stopt als raadslid.

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld Rikus Koopman heeft aan burgemeester Klaas Smid laten weten per direct zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Noordenveld op te zeggen. “Diverse omstandigheden hebben ertoe geleid dat mijn plezier en motivatie in het raadswerk dermate zijn verminderd dat ik geen goede uitvoering meer aan het raadswerk kan geven.” licht Koopman zijn besluit toe. “Ik heb altijd aangegeven dat ik dit werk alleen kan doen als ik er plezier in heb en mij hiervoor volledig kan en wil inzetten. Dat is nu niet meer het geval. Daar zijn Gemeentebelangen Noordenveld en de inwoners van Noordenveld niet mee gebaat.”

Zeer gewaardeerd als persoon en als fractievoorzitter

Vicefractievoorzitter Richard Veurman betreurt het vertrek van Koopman, maar begrijpt zijn beslissing. “Wij kennen Rikus als iemand die zich altijd voor de volle 100% voor onze gemeente heeft ingezet en geen genoegen nam met 99%. Hij wordt door ons allen zeer gewaardeerd als persoon, als Gemeentebelanger en als fractievoorzitter. Met het vertrek van Rikus verliezen we niet alleen veel kennis maar ook een integere fractievoorzitter op wie iedereen kon bouwen en terug kon vallen.”

Voorzitter van de kiesvereniging Gemeentebelangen Jeroen Kruims was in de vorige raadsperiode nog raadslid onder het voorzitterschap van Koopman. “Ik heb hem altijd ervaren als een kundig fractievoorzitter die oog had voor ieders mening en op zijn geheel eigen wijze sturing gaf aan de fractie. Als bestuur respecteren wij zijn keuze, maar vinden we het ongelofelijk jammer. Het is een gemis voor de Noordenveldse politiek en Gemeentebelangen in het bijzonder.”

Blik op toekomst

De fractie van Gemeentebelangen gaat de komende periode gebruiken om alle posities opnieuw in te vullen en de portefeuilles her te verdelen. “We hebben genoeg kennis en kwaliteit in onze fractie en steunfractie om het vertrek van Rikus op te vangen. Onze blik is dan ook op de toekomst van Noordenveld gericht.” besluit vicefractievoorzitter Richard Veurman.

Gemeentebelangen Noordenveld zet in op woningbouw voor jongeren en zet belang kinderen op 1 bij locatiekeuze Hekakker.

Gemeentebelangen Noordenveld wil herijking van starterslening

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeente Noordenveld het initiatief genomen om een motie in te dienden, die oproept om de bestaande verordening rond de starterslening, die de gemeente Noordenveld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aanbiedt, versneld aan te passen. “De maximale koopsom in de huidige verordening staat op €150.000 en dit is niet in lijn met de prijzen op de huidige woningmarkt.” licht indiener Richard Veurman de motie toe. “Mensen die voor het eerst een huis willen kopen kunnen hierdoor niet of nauwelijks gebruik maken van deze regeling.”

Tussen wal en schip

In het najaar van 2023 wordt de vernieuwde Woonvisie van de gemeente in de raad besproken. De herijking van de starterslening is één van de punten die hierin benoemd wordt, maar Veurman wil hier niet op wachten: “We hebben verschillende signalen ontvangen van jonge inwoners dat ze momenteel tussen wal en schip belanden. Om diverse redenen komen ze niet in aanmerking voor een huurwoning en gezien de huidige situatie op de woningmarkt, is het kopen van een huis veelal geen gemakkelijke opgave. We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen.”

Direct aan de slag

Wethouder Kirsten Ipema reageerde positief. “Deze lening kan starters echt helpen om aan een huis te komen. We kunnen nu direct aan de slag om de starterslening weer passend te maken bij de huidige marktsituatie. Ik hoop dat we ook snel met de andere maatregelen uit de Woonvisie aan de slag kunnen, zodra deze is vastgesteld. Dat is waarschijnlijk in september. Eerst kunnen inwoners nog inspreken op het concept dat er ligt.”

De motie is mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66 en met 17 stemmen voor aangenomen. 

Hendrik Smeenge benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.

Hendrik Smeenge benoemd als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.

Hendrik Smeenge is gisteravond door het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld benoemt als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen. Het is een knipoog naar de onderscheiding die raadsleden in Nederland krijgen nadat ze na minstens twaalf jaar de gemeenteraad verlaten. Smeenge verlaat na 16 jaar de raad van Noordenveld, maar omdat hij plaats neemt in de Provinciale Staten van Drenthe komt hij nog niet in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. “Wij vinden dat jij na je langdurig lidmaatschap van onze raad gedecoreerd deze zaal moet verlaten.” betoog fractievoorzitter Rikus Koopman in de laatste raadsvergadering van Smeege. “Daarom kan ik je mededelen dat het bestuur en fractie van Gemeentebelangen het heeft behaagd jou te benoemen als Commandeur in de Orde van Gemeentebelangen Noordenveld.”

“Je was altijd bevlogen, enthousiast en indien nodig onverschrokken.” ging Koopman verder. “Soms gedreven door emotie, maar altijd met goede bedoelingen. Als je je ergens in vastbeet dan moest er ook een resultaat komen. Opkomend voor belangen van onze inwoners, vooral op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening, dreef je de ambtenaren wel eens tot wanhoop.”

Indrukwekkend snor

Ook burgemeester Klaas Smid sprak lovende woorden over Smeenge. “Een trotse boer met een indrukwekkende snor in de Noordenveldse politiek. Zeer nauw betrokken bij de inwoners, vooral op ruimtelijke ordering gebied. Altijd constructief en altijd gericht op oplossingen. Een goedlachs raadslid die altijd vanuit een positieve insteek de raadsvoorstellen benaderde en die met zijn kenmerkend taalgebruik zijn Drentse afkomst niet verloochent.”

Smid roemde Smeenge’s optreden tijdens de zware storm in juni 2019 als plaatsvervangend burgemeester toen het gehele college op het VNG-congres in Bennekom was. “Ik gaf aan de organisatie aan dat Hendrik geïnformeerd moest worden, maar Hendrik was zelf op pad op en nam op geheel eigen wijze de leiding van het calamiteitenteam op zich. Ik heb de Commissaris van de Koning dan al gemeld dat het college van Gedeputeerde Staten gerust een keer op pad kan.”

Veilig en vertrouwd

Smeege bedankte het college, de raad en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking. “Ik heb hier alle jaren als raadslid het gevoel gehad dat we, ondanks de politieke verschillen, altijd samen midden in de samenleving staan en de schouders er onder zetten. De organisatie staat altijd dag en nacht voor de inwoners klaar. Ik ben trots op Noordenveld, op alle collegeleden, raadsleden, ambtenaren en dat we hier op een fatsoenlijke manier en integer met elkaar omgaan. Het voelt hier veilig en vertrouwd.”

Smeenge wordt in de Noordenveldse raad opgevolgd door Herman van de Roest. De ondernemer uit Roden legde gisteravond de eed af en is officieel benoemd.

X