Leefomgeving

Download hier ons verkiezingsprogrammaMeer inzet op preventie
• Naast het genoemde dorpenfonds wordt ruimte gecreëerd voor burgerbegrotingen op het gebied van Beheer Openbare Ruimte. Dit betekent dat bewoners meebeslissen over de wijze waarop middelen voor onderhoud en beheer worden ingezet en dit zelf ook mede organiseren, in wijken en dorpen waar dit door de bewoners wordt gedragen en duurzaam kan blijven vormgegeven;
• Met een wijkgerichte aanpak vanuit Norg, Roden en Peize voor beheer van de openbare ruimte en het sociaal domein verbeteren we de verbinding tussen gemeente en inwoner op dit vlak. Vanuit de drie hoofdkernen wordt wijkgericht gewerkt met vaste aanspreekpunten;
• Voor Norg, Roden, Peize en Nieuw-Roden maar ook voor de kleinere kernen komen dorpsplannen voor de lange termijn. Op initiatief van of in overleg met wijk- en dorpsbelangenverenigingen. Inwoners worden gestimuleerd initiatieven te ontplooien
voor verbetering van hun eigen woonomgeving, zodat Noordenveld nóg mooier wordt.

Kwaliteit openbare ruimten (wegen, centra, kerkhoven, pleinen) verhogen
Het beheer van de openbare ruimten in dorpen, centra en kerkhoven verbeteren door extra, beter en vaker onderhoud van straten, pleinen, groen en bomen. We constateren dat er vooruitgang wordt geboekt op het beheer van de openbare ruimte en meer structureel geld beschikbaar is gesteld. Deze lijn willen we verder doorzetten.

Uitvoeringsplan voor Norgerduinen en andere recreatieparken opstellen en uitvoeren
• De visie Norgerduinen uitwerken tot concreet uitvoeringsplan om te komen tot een duurzame oplossing voor dit gebied;
• Recreatieparken in Noordenveld in samenspraak met de eigenaren/gebruikers aanpakken in relatie tot het project ‘Vitale Vakantieparken’.

Verkeersveiligheid verbeteren
• Veilige trajecten scholieren naar Groningen en Assen
• Eenduidige verkeersregels en veiligheidsmaatregelen voor de gehele gemeente;
• Knelpuntenregister openen voor inwoners, zodat in samenspraak kan worden gekeken of en hoe de situatie kan worden verbeterd;
• Verbetering gevaarlijke bermen.

De kans op ongelukken in deze gemeente moet zoveel mogelijk worden gereduceerd.

Gasopslag Norg/Langelo: veiligheid voorop
• Gasopslag Norg/Langelo wordt ingezet voor leveringszekerheid;
• Opname (effect)gebied van gasopslag in het schadeprotocol voor het Groningengasveld. De regelingen voor Groningen gelden ook hier;
• Duidelijke communicatie over zaken als schade en overlast.

Flexibiliteit in Ruimtelijke ordening
• Woningbouwprocedures versimpelen zodat locaties snel kunnen worden ontwikkeld;
• Ruimte bieden voor herbestemming leegstaand vastgoed (o.a. winkelpanden, agrarische bedrijven). Focus op de ruimtelijke kwaliteit (maatwerk boven algemene regels);
• Bouwen naar behoefte met behoud van groene longen. Om het voorzieningenniveau in de verschillende kernen op termijn te kunnen handhaven is de in gang gezette woningbouw als Oosterveld en Peize Zuid nodig.
• Kwaliteit en duurzaamheid als uitgangspunt voor ontwikkelingen

Financiële middelen Norg inzetten voor voormalige gemeente Norg
Het resterende bedrag van 1,2 miljoen euro vanuit het oude budget volkshuisvesting van de voormalige gemeente Norg, wordt besteed in voormalige gemeente Norg. De middelen worden besteed in lijn met de op te stellen dorpsvisie voor Norg en omliggende kernen, in nauw overleg met inwoners en ondernemers.

Gezondheid, geluk en welzijn | Duurzaamheid | Ondernemerschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

april

Geen Evenementen

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

X