Duurzaamheid

Download hier ons verkiezingsprogrammaVerduurzamen particuliere woningen
Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van particuliere woningen, die niet optimaal benut worden. De gemeente moet hierin ondersteunen. Dit geldt ook voor de promotie van (gemeentelijke) zonneleningen.

Het is voor veel mensen moeilijk voor te stellen wat energieneutraal voor een woning c.q. wijk betekent. Op buurtniveau zijn er meer mogelijkheden om energieneutraal te realiseren (bijvoorbeeld het delen van zonnepanelen, slimme netwerken, gedeelde laadpalen) dan bij een individuele aanpak. Wij willen pilots starten voor een energieneutrale wijk en per wijk duurzaamheidsmaatregelen in kaart brengen en uitvoeren.

Versneld verduurzamen van gemeentelijk wagenpark
Wagenpark vervangen door volledig duurzame vervoersmiddelen (zoals elektrische auto, waterstofauto of elektrische fiets) vóór 2022. Hiervoor vervangingsbudgetten benutten. De gemeente geeft hiermee het goede voorbeeld.

Voor het woon-werkverkeer van medewerkers van de Gemeente Noordenveld wordt het gebruik van duurzame vervoersmiddelen gestimuleerd.

Verduurzaming sociale huurwoningen
De gemeente moet woningcorporaties houden aan gemaakte afspraken over verduurzaming van hun woningen, en hen ook ondersteunen bij de realisatie hiervan.

Nieuwbouw gasloos en duurzaam verkaveld. In randvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten wordt opgenomen dat woningen zonder gasaansluitingen worden gemaakt. Bij de verkaveling wordt rekening gehouden met energie en klimaat.

Als we in 2040 klimaatneutraal willen zijn dan moeten we nu voor duurzame vormen van energieopwekking kiezen!

Meer grondstof uit afval
Er zijn grote stappen gezet in verduurzaming van het afvalstoffenbeleid in de Gemeente Noordenveld. Maar: nog niet iedereen weet wat in welke bak moet. Bovendien is er een hardnekkig idee dat het afvalscheiden geen/weinig zin heeft. Bovendien heeft niet iedereen ruimte bij huis om optimaal afval te scheiden.
• Informatie en meer aandacht voor bewustwording van nut en noodzaak afvalscheiding (wat levert het op, nu en in de toekomst), onder andere door voorlichting op scholen en verenigingen;
• Afval scheiden nog makkelijker maken (bak voor PMD afval, mogelijk ondergronds inzamelen waar nodig);
• Meer ruimte bieden voor gratis brengen groen- en snoeiafval;
• Afvalscheiding voor scholen, sportverenigingen, en bedrijven
• Er wordt niet gekozen voor verrekening van huisvuilverwerking per kilo: geen DIFTAR

Openbare verlichting
Versneld uitvoeren van resterende vervanging van de openbare verlichting door LED.

Versneld verduurzamen van gemeentelijke gebouwens
Eigen gebouwen als gemeentehuis, sporthallen, scholen zo snel mogelijk energieneutraal maken. Hoe eerder er op de energierekening wordt bespaard, hoe meer het oplevert. Uitgangspunt daarbij is verstandig en toekomstgericht investeren. De gemeente
geeft hiermee het goede voorbeeld.

Woon-werk verkeer Op Fietse
Goede voorzieningen (fietssnelweg, oplaadpunten) voor fietsers naar met name stad Groningen. De Gemeente Noordenveld is de afgelopen jaren heel actief geweest met het beleid ‘op fietse’, vooral op het gebied van sport en recreatie. Laat dit ook van toepassing zijn op woon-werkverkeer. Door het optimaliseren van fietsroutes worden inwoners gestimuleerd meer te gaan fietsen naar het werk. Duurzaam en gezond!

Gezondheid, geluk en welzijn | Leefomgeving | Ondernemerschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

september

Geen Evenementen

X